Transparantiekennisgeving: Gilead Sciences, Inc. bezit 14,75% aandelen Galapagos

Mechelen, België; 25 januari 2016 – Transparantiekennisgeving aan Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) – Met een participatie in Galapagos van 14,75%, heeft Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD)de 10% drempel van stemrechten  in Galapagos overschreden.


Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] hebben Galapagos NV (“Galapagos”) en Gilead Sciences, Inc. (“Gilead”) op 22 januari 2016 een gezamenlijke transparantiekennisgeving ingediend.  De transparantiekennisgeving kondigt aan dat Gilead, als resultaat van de inschrijving op 19 januari 2016 door haar dochteronderneming Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company op een kapitaalverhoging en de daarmee gepaard gaande uitgifte van 6.760.701 nieuwe Galapagos aandelen, indirect eigenaar is geworden van 14,75% van de 45.837.043 momenteel uitstaande Galapagos aandelen.  Hiermee heeft Gilead op 19 januari 2016 een 10% drempel van stemrechten in Galapagos overschreden.  Bovendien handelen Galapagos en Gilead in onderling overleg als gevolg van standstill en lock-up bepalingen met betrekking tot Galapagos aandelen in bezit van Gilead, zoals opgenomen in hun wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van de selectieve JAK1-remmer filgotinib. De volledige transparantiekennisgeving kan worden geraadpleegd op de website van Galapagos.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, vier Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: we streven ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten samen met onze partner Gilead wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  Galapagos richt zich op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Galapagos Contactgegevens
Investeerders:                                               Media:
Elizabeth Goodwin                                             Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                     Director Communications
+1 781 460 1784                                               +31 6 53 591 999
ir@glpg.com                                                     communications@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders, Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1]     Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.