Publicatie van het jaarverslag en uitnodiging voor de gewone algemene vergadering

Mechelen, België; 25 maart 2021, 21:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft haar jaarverslag over boekjaar 2020 gepubliceerd.

Het jaarverslag over boekjaar 2020, met toelichting bij zowel de financiële als niet-financiële prestaties, is online beschikbaar op https://www.glpg.com/financial-reports en kan ook als PDF gedownload worden. Ons jaarlijkse formulier 20-F dat voor 2020 werd ingediend bij de SEC is ook beschikbaar op www.sec.gov/edgar.

Daarnaast heeft Galapagos de eer haar aandeelhouders, houders van effecten, leden van de raad van toezicht en commissaris uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 28 april 2021 om 14.00 uur CET op de zetel van de Vennootschap.

Op de agenda van de gewone aandeelhoudersvergadering staan onder meer de herbenoemingen van Dr. Raj Parekh als niet-uitvoerend lid van de raad van toezicht voor vier jaar en van Katrine Bosley als onafhankelijk, niet-uitvoerend lid van de raad van toezicht voor één jaar.

Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten die beschreven zijn in de oproepingen na te leven. De oproepingen en andere documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website, www.glpg.com/shareholders-meetings.

In het licht van de COVID-19 pandemie, wordt momenteel voorzien dat bepaalde maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op woensdag 28 april 2021, datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de gewone algemene vergadering. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen. We volgen de situatie op de voet en zullen desgevallend bijkomende relevante informatie en maatregelen die een impact hebben op de gewone algemene vergadering openbaar maken op de Galapagos website (https://www.glpg.com/shareholders-meetings). In het licht hiervan beveelt de Vennootschap aan dat de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering zoveel als praktisch mogelijk gebruik maken van het recht om te stemmen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de general counsel. Voorts wordt aanbeloven dat effectenhouders die gebruik willen maken van hun vraagrecht met betrekking tot de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering, dit doen op schriftelijke wijze.

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Kyra Obolensky
Senior Director Corporate Communications
+32 491 92 64 35

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van ons jaarverslag over boekjaar 2020 en enige andere website die toegankelijk is vanaf onze website, worden niet geacht door middel van verwijzing geïncorporeerd te zijn in enige indiening verricht overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933.

                                                              

Bijlage