Pijplijn en groeikapitaal

Belangrijkste gebeurtenissen in 2020:

 • Jyseleca goedgekeurd voor reumatoïde artritis (RA) in Europa en Japan
 • Gilead besloot niet verder te gaan met RA als indicatie in de VS als gevolg van Complete Response Letter (CRL) van Food and Drug Administration (FDA)
 • Tegen het einde van 2021 neemt Galapagos commercialisering voor Jyseleca in Europa op zich, eerste verkopen gerealiseerd
 • Primaire eindpunt behaald bij SELECTION fase 3-studie in colitis ulcerosa (CU) met Jyseleca, ingediend ter goedkeuring voor CU in Europa
 • Positieve topline resultaten in PINTA fase 2-studie met ‘1205 in idiopathische longfibrose (IPF); geen signaal met ‘1972 in ROCCELLA fase 2b-studie in patiënten met knieartrose (OA)
 • Initiatie van vijf proof-of-concept-studies in Toledo-programma met lead compound-kandidaat ‘3970, een SIK2/3-remmer
 • Verkoop van fee-for-service onderneming Fidelta aan Selvita
 • Business development -overeenkomsten als aanvulling in ontstekings- en fibrosepijplijnen

Financiële resultaten:

 • Groepsomzet en overige opbrengsten van voortgezette activiteiten van €530 miljoen, in vergelijking met €886 miljoen in 2019
 • Nettoverlies van €305 miljoen, vergeleken met een nettowinst van €150 miljoen in 2019
 • Operationele cash burn¡, van €517 miljoen, in lijn met de verwachtingen
 • Sterke balans met €5,2 miljard aan geldmiddelen en korte termijn financiële investeringen, en over te dragen opbrengsten van €2,8 miljard

Audio webcast presentatie morgen, 19 februari 2021 om 14.00 CET/8 AM ET,
+32 2 793 3847, code 8873918
, https://www.glpg.com/webcasts

Mechelen, België; 18 februari 2021, 22.01 CET, gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2020 bekend en geeft toelichting bij de belangrijkste gebeurtenissen voor het volledige jaar 2020.

“We slaan de bladzijde om na een bewogen 2020”, zei Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “We hebben de zeer teleurstellende CRL van de FDA voor Jyseleca in RA ontvangen en als gevolg hiervan zal Gilead Jyseleca in deze indicatie niet commercialiseren in de VS. Anderzijds is 2020 ook gekenmerkt door onze eerste goedkeuring ooit in zowel Europa als Japan en met de herziene overeenkomst met Gilead zijn we verheugd om Jyseleca in Europa bij patiënten te brengen. Volgend op de positieve fase 3-resultaten bij CU, kijken we er bovendien naar uit in 2021 mogelijk een tweede indicatie in Europa toe te kunnen voegen.

Onze vroege pijplijn in inflammatie blijft zich ook ontwikkelen en vooruitgaan, waaronder ons Toledo-programma waar we momenteel vijf patiëntenstudies hebben lopen met onze SIK2/3-remmer ‘3970 en waar we read-outs van drie proof-of-concept studies (PoCs) verwachten in het midden van dit jaar.

Ook in onze fibrosepijplijn hebben we voortgang gemaakt tijdens het afgelopen jaar met positieve topline resultaten in onze PINTA-studie in IPF, de nominatie van een nieuwe Toledo molecuul als preklinische kandidaat gericht op IPF en het in licentie nemen van bestaande nieuwe moleculen. Door een onvoldoende risico-baten profiel waargenomen in het ISABELA fase 3-programma, hebben we onlangs alle ontwikkelingen van ziritaxestat stopgezet.

Op basis van de lessen die wij kunnen trekken uit de recente tegenslagen in onze pijplijn, zullen wij onze R&D-portfolio herbekijken.”

Bart Filius, COO en CFO van Galapagos, voegde daaraan toe: “We hebben 2020 afgesloten met een uitzonderlijk sterke balans, waardoor we de middelen hebben om onze R&D-activiteiten verder te versterken en te versnellen, en zo onze programma’s op basis van nieuwe targets uit te voeren. We blijven gericht op investeren in onze groeiende klinische pijplijn van kandidaatmedicijnen. In lijn met onze verwachtingen, bedraagt onze operationele cash burni voor 2020 €517 miljoen, waaronder de ontvangen mijlpaal betalingen voor de goedkeuring van Jyseleca in Europa en Japan.  Volgend op de zeer recente stopzetting van de studies met ziritaxestat, zullen wij onze plannen voor 2021 herbekijken en zullen we hierna de verwachte cash burn voor 2021 toelichten.”

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoen, met uitzondering van het nettoresultaat per aandeel)

  31 dec 2020 Groepstotaal 31 dec 2019 Groepstotaal (*)
Omzet en overige opbrengsten       530,3 885,8
R&D kosten      -523,7 -420,1
Algemeen, administratie, verkoop en marketing        -185,2 -97,0
Operationele winst / verlies (-)       -178,6 368,7
Reële waarde aanpassingen van financiële instrumenten       3,0 -181,6
Overig financieel resultaat        -134,2 -38,6
Inkomstenbelasting         -1,2 0,2
Nettowinst / verlies (-) van voortgezette activiteiten

 

Nettowinst van beëindigde activiteiten

 

Nettowinst / verlies (-) van het jaar

      -311,0

 

 

         5,6

 

        -305,4

148,7

 

 

1,1

 

149,8

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€)

 

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€)

 

       -4,69

 

       -4,69

2,60

 

2,49

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op jaareinde      5.169,3 5.780,8

 

(*) De 2019 vergelijkende cijfers werden aangepast om rekening te houden met de impact van het classificeren van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteit in 2020.

Financiële informatie

We hadden vroeger twee operationele segmenten. Als gevolg van het afsluiten van de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021 voor een bedrijfswaarde van €31,2 miljoen (te vermeerderen met de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal), worden de resultaten van Fidelta voorgesteld als ‘Nettoresultaat van beëindigde activiteiten’ in onze geconsolideerde resultatenrekening van 2020 en 2019.

Omzet en overige opbrengsten van voortgezette activiteiten

Onze omzet en overige opbrengsten van voortgezette activiteiten bedroegen €530,3 miljoen in 2020, vergeleken met €885,8 miljoen in 2019. De omzet (€478,1 miljoen in 2020 in vergelijking met €834,9 miljoen in 2019) was lager vanwege de volledige erkenning in opbrengst in 2019 van de upfront vergoeding van €667,0 miljoen van Gilead ontvangen in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat. In 2020 waren onze opbrengsten van de samenwerking met Gilead (€473,9 miljoen) gerelateerd aan (i) de toegangsrechten tot en de optierechten op ons drug discovery platform (€229,6 miljoen), (ii) de erkenning van filgotinib opbrengsten (€228,1 miljoen). Bijkomend hebben we royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca erkend voor €16,2 miljoen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van Jyseleca, door zowel de Japanse en de Europese autoriteiten op 25 september 2020, ontvingen we een succesbetaling van $105,0 miljoen (€90,2 miljoen) van Gilead. Als gevolg van de recent heronderhandelde samenwerking inzake filgotinib, hebben we in onze financiële cijfers van 2020 een verwachte betaling van Gilead voorzien voor een bedrag van €160,0 miljoen. Beide bedragen worden over tijd als opbrengst erkend tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 december 2020 bevat €2,0 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over 10 jaar, en €0,8 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib (inclusief de vergoedingen van de vorige en de heronderhandelde samenwerkingscontracten) die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Overige opbrengsten (€52,2 miljoen vs €50,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) bevatten voornamelijk steunmaatregelen van de overheid voor onze R&D activiteiten.

Resultaten van voortgezette activiteiten

We rapporteerden in 2020 een nettoverlies van voortgezette activiteiten van €311,0 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van €148,7 miljoen in 2019.

We realiseerden in 2020 een netto operationeel verlies van €178,6 miljoen, vergeleken met een netto operationele winst in 2019 van €368,7 miljoen.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen toe met 25% tot €523,7 miljoen in 2020, in vergelijking met €420,1 miljoen in 2019. Deze geplande verhoging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van kosten aan uitbestede contracten, voornamelijk in het kader van ons filgotinib-programma, ons Toledo-programma en andere klinische programma’s. Daarenboven stegen onze personeelskosten ten gevolge van een geplande toename van het aantal personeelsleden naar aanleiding van de groei van onze R&D-activiteiten, en de hogere kosten van inschrijvingsrechtenplannen. Deze factor, alsook de toegenomen kosten van de commerciële lancering van Jyseleca in Europa, droegen bij tot de stijging in onze verkoop- en marketingkosten en algemene en administratieve kosten, welke respectievelijk €66,5 miljoen en €118,8 miljoen bedroegen in 2020, ten opzichte van €24,6 miljoen en €72,4 miljoen in 2019.

We rapporteerden een positieve niet-kas reële waarde-aanpassing van initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de evolutie van de koers van het Galapagos-aandeel en haar geïmpliceerde volatiliteit.

De netto overige financiële kosten in 2020 bedroegen €134,2 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €38,6 miljoen in 2019, en bestonden voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €106,4 miljoen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen in U.S. dollar (€10,6 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoersverlies in 2019), en uit €15,9 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte financiële investeringen (€3,1 miljoen netto negatieve wijzigingen in (reële) waarde in 2019).

Nettoresultaat van de groep

We rapporteerden een nettoverlies van de groep in 2020 van €305,4 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van de groep van €149,8 miljoen in 2019.

Kaspositie

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €5.169,3 miljoen op 31 december 2020, in vergelijking met €5.780,8 miljoen op 31 december 2019.

De netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €517,4 miljoen, in lijn met de verwachtingen, gecompenseerd door (ii) de opbrengst van €28,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2020, en (iii) €106,4 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen en €15,9 miljoen negatieve wijzigingen in de (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen.

Tenslotte vermeldde onze balans per 31 december 2020 een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Rechercheii), alsook een vordering op de Belgische overheid, inzake R&D steunmaatregelen, en dit voor een totaal bedrag van beide vorderingen van €135,7 miljoen.

Vooruitzichten 2021

We kijken uit naar een jaar gevuld met aankondigingen over de regelgevende ontwikkelingen van Jyseleca alsook over de voortgang van onze brede pijplijn met kandidaten gebaseerd op nieuwe targets.

In het begin van 2021 heeft Jyseleca een aanbeveling van NICE in het VK gekregen voor het gebruik bij patiënten met matige tot ernstige actieve RA. Dit is een belangrijke beslissing aangezien Jyseleca de eerste JAK-remmer is die aanbevolen wordt door NICE voor de populatie met matige RA. We verwachten dit jaar terugbetalingsbeslissingen voor Jyseleca in RA in de belangrijkste Europese markten, terwijl we tegen het einde van het jaar de overgang naar een volledig Europese commerciële organisatie afronden. We verwachten een CHMP-opinie en een Europese beslissing over goedkeuring voor Jyseleca in CU, alsook het indienen van de aanvraag tot goedkeuring door Gilead voor CU in Japan. We verwachten de markten een update te geven over de MANTA/RAy veiligheidsstudies over spermaparameters, die de toekomst van Jyseleca in inflammatoire darmziektes (IBD) in de VS zullen bepalen. We voorzien dat onze samenwerkingspartner Gilead de rekrutering dit jaar zal voltooien in de wereldwijde DIVERSITY fase 3-studie in de ziekte van Crohn.

Binnen onze brede pijplijn in ontstekingsziekten verwachten we dit jaar over verschillende topline resultaten te rapporten, waaronder een fase 1b-studie met de TYK2-remmer ‘3667 in psoriasis, een fase 1b-studie met JAK1-remmer ‘555 door middel van een intra-articulaire injectie bij artrose in de knie en drie patiëntenstudies met onze meest vergevorderde Toledo-kandidaat SIK2/3-remmer ‘3970 in psoriasis, CU en RA.

Binnen onze fibrosepijplijn verwachten we dit jaar voortgang in andere vroege klinische moleculen met nieuwe werkingsmechanismen om breed in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om patiënten die aan deze slopende ziekte lijden, te helpen.

Volgend op de zeer recente stopzetting van de studies met ziritaxestat, zullen wij onze plannen voor 2021 herbekijken en zullen we hierna de verwachte cash burn voor 2021 toelichten.

Jaarverslag 2020
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2020 aan het afronden. De commissaris heeft bevestigd dat de audit, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos gaat ervan uit dat het volledig geauditeerde jaarverslag over 2020 op of rond 25 maart 2021 gepubliceerd zal worden.

Conference call en webcast presentatie

Galapagos zal morgen, 19 februari 2021, om 14:00 CET/8 AM ET een conference call houden die voor iedereen toegankelijk is. Deze conference call wordt ook via audio webcast uitgezonden. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minstens tien minuten voor de start:

Bevestigingscode:      8873918

België: +32 2 793 3847
Frankrijk:          +33 1 70 700 781
Nederland:        +31 20 795 6614
Verenigd Koninkrijk: +44 2071 928338
Verenigde Staten:          +1 646 741 3167

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via https://www.glpg.com/webcasts krijgt u toegang tot de audio webcast. De audio webcast zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.

Financiële agenda

25 maart 2021               Publicatie jaarverslag en 20-F 2020
28 april 2021                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
6 mei 2021                    Resultaten eerste kwartaal 2021 (webcast op 7 mei)
5 augustus 2021            Resultaten eerste halfjaar 2021 (webcast op 6 augustus)
4 november 2021           Resultaten derde kwartaal 2021 (webcast op 5 november)
24 februari 2022            Resultaten boekjaar 2021 (webcast op 25 februari)

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziekten. Onze pijplijn bestaat uit zowel vroege onderzoeksprogramma’s tot Fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, het ontwikkelen en de commercialisatie van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Met uitzondering van filgotinib, goedgekeurd door de Europese Commissie en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn voor de behandeling van RA, worden onze kandidaatmedicijnen nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet volledig geëvalueerd door regelgevende instanties en ze zijn nog niet goedgekeurd voor enig gebruik buiten klinische studies.

Contact:

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Therapeutic Areas Communications
+44 7717 801900

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de wereldwijde R&D samenwerking met Gilead en betreffende onze herziene afspraken met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van Jyseleca (filgotinib), inclusief de rekrutering door Gilead voor de Fase 3 klinische studie in de ziekte van Crohn, het bedrag en de timing van de mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen, opt-in en/of royalty betalingen door Gilead, Galapagos’ strategische R&D ambities en mogelijke wijzigingen van deze ambities, de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de timing en/of uitkomst van het herbekijken van onze plannen voor 2021 en van de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2021), de commercialisering van Jyseleca, inclusief in Europa, financiële resultaten, de timing en/of de resultaten van klinische studies, inclusief klinische studies met SIK2/3 inhibitor ‘3970 (Toledo), TYK2 inhibitor ‘3667, JAK1 inhibitor ‘555, en ziritaxestat en de MANTA/MANTA-RAy studies met filgotinib, het werkingsmechanisme en de mogelijke commercialisatie van onze kandidaatproducten, de interacties met autoriteiten, de timing of verwachtingen betreffende het bekomen van bijkomende goedkeuringen voor filgotinib in RA, CU of enige andere indicatie, inclusief de CU of IBD indicaties voor filgotinib in Europa, Japan en de VS, de mogelijkheid dat deze regelgevende autoriteiten bijkomende studies vereisen, de timing of verwachtingen betreffende terugbetalingsbeslissingen voor filgotinib, inclusief in de belangrijkste Europese markten, verklaringen betreffende het uitbouwen van onze commerciële organisatie voor filgotinib, de verwachte impact van COVID-19, en onze strategie, business plannen en focus. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de resultaten van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar kosten voor 2021 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zouden worden verwezenlijkt), dat Galapagos’ verwachtingen inzake haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van Galapagos’ lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, inclusief ziritaxestat in IPF, systemische sclerose of enige andere indicatie), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van Gilead, onze samenwerkingspartner voor filgotinib en ziritaxestat), Galapagos’ verwachtingen aangaande het tijdstip van en de risico’s verbonden aan het voltooien en implementeren van de wijzigingen aan onze overeenkomst met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van Jyseleca (filgotinib), dat de verwachtingen van Galapagos met betrekking tot de kosten en opbrengsten in verband met de overdracht van Europese commercialiseringsrechten op filgotinib onjuist kunnen zijn, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van Galapagos’ kandidaatmedicijnen, inclusief dat Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van ziritaxestat onjuist kunnen zijn en de mogelijkheid dat Galapagos en Gilead een strategische beslissing kunnen nemen om de ontwikkeling van ziritaxestat volledig te stoppen waardoor ziritaxestat nooit met succes op de markt zou komen, inclusief onverwachte kosten in verband met zo’n beslissing en de mogelijke impact op de omzet en inkomsten van Galapagos en betreffende de onzekerheden in verband met de impact van de COVID-19 pandemie. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Jyseleca®, Gilead en het Gilead-logo zijn handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of aan haar gerelateerde bedrijven.


 

i De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:
(i) de netto opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit /gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten,
(ii) de netto opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en korte termijn financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

De operationele cash burn bedroeg in 2020 €517,4 miljoen en kan gereconcilieerd worden met ons kasstroomoverzicht door de toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €352,0 miljoen aan te passen met (i) de opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door uitoefening van inschrijvingsrechten door het personeel van €28,3 miljoen, en (ii) de nettoverkoop van korte termijn financiële investeringen van €841,1 miljoen.
ii Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid.

 

 

Bijlages