Galapagos rapporteert financiële resultaten voor het eerste kwartaal 2024  

 • Vooruitgang met potentiële best-in-class R&D pijplijn van celtherapie en kleine moleculen, met vier klinische assets en >15 onderzoeksprogramma’s in oncologie en immunologie
 • Overeenkomsten afgesloten met BridGene Biosciences en Thermo Fisher Scientific, en investering in Frontier Medicines
 • Jyseleca® business overgedragen aan Alfasigma S.p.A., waardoor middelen vrijkomen om te investeren in groeigebieden
 • Netto groepsomzet in het eerste kwartaal van €100 miljoen
 • Geldmiddelen en kortlopende financiële investeringen van €3,6 miljard op 31 maart 2024
 • Herbevestiging van de cash burni doelstelling van €280 miljoen tot €320 miljoen, zonder rekening te houden met toekomstige potentiële business development opportuniteiten 

Webcast presentatie met management op 3 mei 2024 om 14:00 CET/ 8:00 am ET, www.glpg.com

Mechelen, België; 2 mei 2024, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag haar financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 bekendgemaakt en een bedrijfsupdate en vooruitzichten voor de rest van 2024 verstrekt.

“We gaan verder met een hernieuwde focus, een gedifferentieerde en groeiende R&D-pijplijn en concurrerende technologieplatformen om innovatie naar patiënten over de hele wereld te brengen. We blijven bouwen aan een sterk team van wereldwijde leiders en hebben onze voetafdruk in de VS uitgebreid,” aldus Dr. Paul Stoffels1 , CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. “Terwijl we vooruitkijken naar het komende jaar, streven we ernaar om belangrijke vooruitgang te boeken met onze klinische programma’s, om regelgevende mijlpalen te behalen voor de start van de klinische ontwikkeling van onze CAR-T programma’s in de VS, en om ons gedecentraliseerde CAR-T netwerk in de VS en Europa uit te breiden. Tegelijkertijd gaan we door met het opbouwen van onze early-stage pijplijn van celtherapie en kleine molecule kandidaat-geneesmiddelen in oncologie en immunologie, zowel intern als via externe partnerschappen.”

Thad Huston, CFO en COO van Galapagos, concludeerde: “We zetten ons in om te investeren in onze interne R&D-pijplijn terwijl we actief blijven zoeken naar mogelijkheden voor business development. We breiden onze oncologie- en immunologieportfolio uit en zullen kansen benutten die in lijn liggen met onze strategische doelstellingen.”

Eerste kwartaal 2024 en recente bedrijfsupdate

 • Op de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergaderingen van aandeelhouders gehouden op 30 april 2024, werden alle voorgestelde resoluties goedgekeurd (zie persbericht van 30 april 2024).
 • Presenteerden onze innovatieve gedecentraliseerde CAR-T productie en 7-dagen vein-to-vein benadering in hematologische kankerzorg op de jaarlijkse EBMT-EHA en EBMT-congressen met nieuwe voorlopige translationele en eerder gepubliceerde bemoedigende klinische gegevens voor onze CD19 CAR-T kandidaten. Deze data ondersteunen de belofte van GLPG5101 in recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (NHL) en GLPG5201 in recidief/refractair chronische lymfatische leukemie (CLL) en Richter transformatie (RT), om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van patiënten met een slechte prognose.
 • Beëindigden de ontwikkeling van CD19 CAR-T kandidaat in refractaire systemische lupus erythematosus.
 • Jyseleca® business overgedragen aan Alfasigma per 31 januari 2024.
 • Strategische samenwerkings- en licentieovereenkomst ondertekend met BridGene Biosciences om onze groeiende pijplijn van oncologische precisiegeneeskunde in vroege stadia te versterken.
 • Strategische samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Thermo Fisher Scientific voor gedecentraliseerde CAR-T productie in de San Francisco regio.
 • Deelgenomen in de Serie C-financieringsronde van Frontier Medicines, een pionier op het gebied van precisieoncologie, met een investering van $40,0 miljoen.

Financiële prestaties
Kerncijfers eerste kwartaal 2024 (geconsolideerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst per aandeel)

  Drie maanden eindigend op 31 maart % Wijziging
  2024 2023
Totale netto-omzet 62,4 58,6 +7%
Kost van verkochte producten (2,5)  
R&D-kosten (71,6) (52,5) +36%
Algemeen, administratie-, verkoop- en marketingkosten (30,8) (27,1) +14%
Overige bedrijfsopbrengsten 9,4 6,8 +37%
Bedrijfsverlies (33,1) (14,2)  
Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten 30,6 (9,7)  
Netto overig financieel resultaat 25,4 12,5  
Inkomstenbelasting 0,6 0,2  
Nettowinst/nettoverlies (-) uit voortgezette activiteiten 23,5 (11,2)  
Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 66,7 34,4  
Nettowinst van de periode 90,2 23,2  
Gewone en verwaterde winst per aandeel (€) 1,4 0,4  
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 3.557,9 4.005,5 (*)  

 (*) Inclusief €15,4 miljoen netto te ontvangen intrestopbrengsten

GEDETAILLEERDE FINANCIËLE INFORMATIE VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2024
Als gevolg van de transfer van onze Jyseleca® activiteiten naar Alfasigma, worden de opbrengsten en kosten voor het eerste kwartaal van 2024 gerelateerd aan Jyseleca® afzonderlijk voorgesteld van de resultaten uit onze voortgezette activiteiten op de lijn ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen’ in onze geconsolideerde resultatenrekening. Het vergelijkende eerste kwartaal van 2023 werd aangepast naar analogie met de presentatie van de resultaten van de Jyseleca® activiteit.

Resultaten uit voortgezette activiteiten
Het totaal bedrijfsverlies uit voortgezette activiteiten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2024 bedroeg €33,1 miljoen, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €14,2 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2023.

 • De totale netto-omzet voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2024 bedroeg €62,4 miljoen, in vergelijking met €58,6 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2023. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €57,6 miljoen in de eerste drie maanden van beide 2024 en 2023. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 maart 2024 bevat €1,2 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over de resterende periode van onze 10 jaar samenwerking.
 • De kost van verkochte producten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2024 bedroeg €2,5 miljoen en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overdrachtsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet.
 • De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen €71,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €52,5 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Deze toename werd hoofdzakelijk verklaard door hogere kosten voor CAR-T en kleine molecule programma’s in oncologie.
 • De algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €30,8 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €27,1 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Deze toename was voornamelijk het gevolg van een toename in vergoedingen voor juridisch en professioneel advies, hoofdzakelijk voor business development activiteiten.
 • Overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €9,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €6,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename was voornamelijk het gevolg van de doorrekening van diensten aan Alfasigma tijdens de overgangsperiode februari en maart 2024, en dit voor een bedrag van €2,2 miljoen.

De netto financiële opbrengsten in de eerste drie maanden van 2024 bedroegen €56,0 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €2,8 miljoen in de eerste drie maanden van 2023.

 • Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten bedroegen €30,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, in vergelijking met reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersverliezen van €9,7 miljoen in de eerste drie maanden van 2023, en waren hoofdzakelijk te wijten aan €12,4 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, en aan €17,6 miljoen positieve reële waarde aanpassingen van kortlopende financiële investeringen.
 • Netto overige financiële opbrengsten bedroegen €25,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €12,5 miljoen in de eerste drie maanden van 2023, en bestonden grotendeels uit €25,2 miljoen intrestopbrengsten, sterk gestegen door de toename in intrestvoeten.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten was €23,5 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, in vergelijking met een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €11,2 miljoen in de eerste drie maanden van 2023.

Resultaten uit beëindigde activiteiten
(€ miljoen)

  Drie maanden eindigend op 31 maart % Wijziging

 

  2024 2023
Netto verkopen van producten 11,3 26,7 -58%
Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 26,0 93,6 -72%
Totale netto-omzet 37,3 120,3 -69%
Kost van verkochte producten (1,9) (3,6) -47%
R&D-kosten (13,4) (51,0) -74%
Algemeen, administratie-, verkoop- en marketingkosten (9,2) (31,1) -71%
Overige bedrijfsopbrengsten 53,9 1,5  
Bedrijfswinst 66,7 36,1  
Netto financieel resultaat 0,1 (1,3)  
Inkomstenbelasting (0,1) (0,4)  
Nettowinst uit beëindigde activiteiten 66,7 34,4  

De totale bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten voor de eerste drie maanden van 2024 bedroeg €66,7 miljoen, in vergelijking met een bedrijfswinst van €36,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

 • Netto verkopen van Jyseleca® in Europa voor de eerste drie maanden van 2024 bedroegen €11,3 miljoen, zijnde verkopen aan klanten in januari 2024. Netto verkopen van producten aan klanten voor de eerste drie maanden van 2023 bedroegen €26,7 miljoen. Vanaf 1 februari 2024 zijn alle opbrengsten uit de verkoop van Jyseleca® in Europa ten gunste van Alfasigma.
 • Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van filgotinib met Gilead bedroegen €26,0 miljoen voor de eerste drie maanden van 2024, in vergelijking met €93,6 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma op 31 januari 2024 gaf aanleiding tot de volledige erkenning in opbrengst van de uitstaande over te dragen opbrengsten gerelateerd aan filgotinib.
 • De kost van verkochte producten gerelateerd aan de netto verkopen van Jyseleca® in de eerste drie maanden van 2024 bedroeg €1,9 miljoen. De kost van verkochte producten gerelateerd aan de netto verkopen van Jyseleca® bedroeg €3,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2023.
 • De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de ontwikkeling van filgotinib bedroegen €13,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €51,0 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Vanaf 1 februari 2024 worden alle filgotinib ontwikkelingskosten doorgerekend aan Alfasigma.
 • De algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten gerelateerd aan de Jyseleca® activiteiten bedroegen €9,2 miljoen in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met €31,1 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Vanaf 1 februari 2024 worden alle overblijvende algemene en administratieve en verkoop- en marketingkosten gerelateerd aan Jyseleca® doorgerekend aan Alfasigma.
 • Overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €53,9 miljoen in de eerste drie maanden van 2024 (€1,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), en bevatten een voorlopige berekening van de meerwaarde van €53,2 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma. Dit voorlopig resultaat op 31 maart 2024 van de transactie houdt rekening met volgende elementen:
  • Een upfront vergoeding van €50,0 miljoen ontvangen bij het afsluiten van de transactie, waarvan €40,0 miljoen gestort werd op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag zal gedurende een periode van één jaar na de afsluitdatum van 31 januari 2024 geblokkeerd blijven. We hebben, conform normale gebruiken, verklaringen en garanties gegeven die beperkt zijn in bedrag en in de tijd (per 31 maart 2024 werd deze €40,0 miljoen opgenomen in de lijn “Geblokkeerde rekening” in onze balans).
  • €13,2 miljoen ontvangen van Alfasigma bij het afsluiten van de transactie als eerste vergoeding voor de netto kaspositie en het werkkapitaal en een bijkomende aanpassing ingeschat op €1,1 miljoen voor de afwikkeling van de definitieve rekeningen.
  • €47,0 miljoen geschatte reële waarde op 31 januari 2024 van de toekomstige earn-outs betaalbaar door Alfasigma aan ons (de reële waarde van deze toekomstige earn-outs op 31 maart 2024 wordt voorgesteld als “Langlopende te ontvangen voorwaardelijke vergoeding” en “Handels- en overige vorderingen”).
  • Een schuld van €40,0 miljoen tegenover Alfasigma op 31 januari 2024 als bijdrage voor kosten van onderzoek en ontwikkeling waarvan €5,0 miljoen werd betaald in het eerste kwartaal van 2024 (per 31 maart 2024 werd de totale schuld van €35,0 miljoen voor kosten van onderzoek en ontwikkeling in onze balans voor €10,0 miljoen opgenomen als “Overige langlopende schulden” en voor €25,0 miljoen als “Handels- en overige schulden”).

De nettowinst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Jyseleca® bedroeg €66,7 miljoen voor de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met een nettowinst van €34,4 miljoen voor de eerste drie maanden van 2023.

Geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bedroegen in totaal €3.557,9 miljoen op 31 maart 2024, in vergelijking met €3.684,5 miljoen op 31 december 2023. Een totale netto-afname in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen van €126,6 miljoen werd gerapporteerd in de eerste drie maanden van 2024, vergeleken met een netto-afname van €88,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2023. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €125,2 miljoen, (ii) €36,9 miljoen aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat, (iii) een inkomende kasstroom van €38,7 miljoen gerelateerd aan de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma waarvan €40,0 miljoen op een geblokkeerde rekening werd gestort, gecompenseerd door (iv) €36,8 miljoen wisselkoerswinsten, positieve wijzigingen in de reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijziging in te ontvangen intresten.

Vooruitzichten 2024

 • Financiële vooruitzichten

Voor het volledige jaar 2024 herbevestigen we onze cash burn doelstelling van €280 miljoen tot €320 miljoen (vergeleken met €414,8 miljoen voor het volledige jaar 2023), zonder rekening te houden met toekomstige potentiële business development opportuniteiten.

 • R&D vooruitzichten
  • We zijn bezig met drie fase 1/2 CAR-T-studies in hemato-oncologie:
   • GLPG5101 in recidief/refractair NHL;
   • GLPG5201 in recidief /refractair CLL en RT; en
   • GLPG5301 in recidief/refractair multipel myeloom.
  • We boeken vooruitgang met twee fase 2-studies met TYK2-remmer GLPG3667 bij systemische lupus erythematosus en bij dermatomyositis.
  • We zijn van plan om Investigational New Drug-aanvragen in te dienen in de VS om klinische ontwikkeling van onze CAR-T-programma’s in hemato-oncologie voort te zetten.
  • We zullen ons CAR-T netwerk en onze activiteiten in de VS en Europa verder uitbreiden.
 • Business development

We blijven business development opportuniteiten evalueren die aansluiten bij onze strategie om onze pijplijn van potentiële best-in-class kandidaat-geneesmiddelen in onze therapeutische aandachtsgebieden oncologie en immunologie te versnellen en uit te breiden.

Conference call en webcast presentatie
Op 3 mei 2024, om 14:00 CET/ 8:00 am ET, organiseren we een conference call en webcast presentatie. Om deel te nemen aan de conference call dient u zich vooraf te registreren via deze link. Inbelnummers worden bij registratie verstrekt. De conference call is 10 minuten voor aanvang toegankelijk via de toegangsinformatie voor de conference call in de e-mail die u na registratie ontvangt, of door de functie “call me” te selecteren.
De live webcast is beschikbaar op glpg.com of via de volgende link. De gearchiveerde webcast zal kort na afloop van de call beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren op onze website.

Financiële kalender 2024

1 augustus 2024
30 oktober 2024
Resultaten halfjaar 2024
Resultaten derde kwartaal 2024
(webcast: 2 augustus 2024)
(webcast: 31 oktober 2024)

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar http://www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:
Marieke Vermeersch
+32 479 490 603
media@glpg.com

 

Jennifer Wilson
+ 44 7539 359 676
media@glpg.com

Investeerders:
Sofie Van Gijsel
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, die allemaal bepaalde risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Deze uitspraken worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als “geloven”, “anticiperen”, “verwachten”, “voornemen”, “plannen”, “nastreven”, “aanstaande”, “toekomst”, “schatten”, “kunnen”, “zullen”, “zouden”, “potentieel”, “vooruit”, “doel”, “volgende”, “voortzetten”, “zouden moeten”, “aanmoedigen”, “nastreven”, “vooruitgang”, “blijven”, “onderzoeken”, “verder” en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de richtlijnen van het management met betrekking tot onze financiële resultaten (inclusief richtlijnen met betrekking tot het verwachte operationele gebruik van geldmiddelen voor het fiscale jaar 2024), verklaringen met betrekking tot onze vooruitzichten op het gebied van regelgeving, verklaringen met betrekking tot de hoogte en timing van mogelijke toekomstige succesbetalingen en andere betalingen, verklaringen met betrekking tot onze R&D-plannen, strategie en vooruitzichten, inclusief vooruitgang met betrekking tot onze oncologie- of immunologieportfolio, onze CAR-T-portfolio en onze SIKi-portfolio, en potentiële wijzigingen van dergelijke plannen, verklaringen met betrekking tot onze pijplijn en complementaire technologieplatforms die toekomstige groei faciliteren, verklaringen met betrekking tot onze vooruitzichten op het gebied van regelgeving en R&D vooruitzichten, verklaringen met betrekking tot de verwachte timing, opzet en resultaten van lopende en geplande klinische studies, inclusief maar niet beperkt tot (i) GLPG3667 in SLE en DM, (ii) GLPG5101 in rrNHL, (iii) GLPG5201 in rrCLL, en (iv) GLPG5301 in rrMM, verklaringen met betrekking tot onze commercialiseringsinspanningen voor filgotinib, onze productkandidaten, en eventuele toekomstige goedgekeurde producten, verklaringen met betrekking tot onze verwachtingen ten aanzien van commerciële verkoop van een van onze kandidaat-producten (indien goedgekeurd), verklaringen met betrekking tot de timing voor het indienen van een aanvraag voor een Investigational New Drug en de klinische ontwikkeling van ons CAR-T-programma, en verklaringen met betrekking tot onze portfoliodoelstellingen en bedrijfsplannen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin we actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs als de resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeit van Galapagos en de ontwikkeling van de sector waarin Galapagos actief is in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Dergelijke risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat onze verwachtingen en de richtlijnen van het management met betrekking tot onze bedrijfskosten, cash burn en andere financiële schattingen voor 2024 onjuist kunnen zijn (inclusief omdat een of meer van onze veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze inkomsten- en kostenverwachtingen mogelijk niet worden gerealiseerd), het risico dat lopende en toekomstige klinische studies mogelijk niet worden voltooid binnen de momenteel beoogde tijdlijnen of helemaal niet, de inherente risico’s en onzekerheden die verband houden met concurrerende ontwikkelingen, klinische studies, werving van patiënten, productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor reglementaire goedkeuring (inclusief het risico dat gegevens van onze lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma’s in DM, SLE, recidief/refractair NHL, rrCLL, rrMM en andere immunologische- en oncologische indicaties of andere indicaties of ziekten, de registratie of verdere ontwikkeling van onze productkandidaten niet ondersteunen vanwege bezorgdheid over de veiligheid of werkzaamheid of om andere redenen), risico’s verbonden aan de overnames van CellPoint en AboundBio, waaronder het risico dat we de verwachte voordelen van de overnames van CellPoint en AboundBio niet realiseren, het risico dat de voorlopige en topline gegevens van de ATALANTA-1, EUPLAGIA-1 en PAPILIO-1 niet overeenstemmen met de definitieve gegevens, risico’s verbonden aan onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze samenwerkingspartners Gilead, Lonza, BridGene Biosciences en Thermo Fisher Scientific), het risico dat de overdracht van de Jyseleca® -activiteiten niet de verwachte resultaten zal hebben voor onze activiteiten en bedrijfsresultaten, het risico dat onze plannen met betrekking tot CAR-T niet worden gerealiseerd op de momenteel verwachte tijdlijn of helemaal niet, het risico dat onze schattingen van het commerciële potentieel van onze kandidaat-producten of onze verwachtingen met betrekking tot de kosten en inkomsten in verband met de commercialisatierechten onnauwkeurig zijn, het risico dat we ons momenteel geplande businessplan niet kunnen blijven uitvoeren en/of ons businessplan zullen herzien, de risico’s verbonden aan onze strategische transformatie, met inbegrip van het risico dat we de verwachte voordelen van een dergelijke oefening niet realiseren op de momenteel voorziene tijdslijn of helemaal niet. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin we actief zijn overeenkomen met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

Addendum

Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

  Drie maanden eindigend op 31 maart
(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel) 2024 2023
Totale netto-omzet 62.432 58.574
Kost van verkochte producten (2.548)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (71.614) (52.559)
Verkoop- en marketingkosten (2.907) (1.017)
Algemene en administratieve kosten (27.881) (26.034)
Overige bedrijfsopbrengsten 9.387 6.838
Bedrijfsverlies (33.131) (14.198)
Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten 30.613 (9.697)
Overige financiële opbrengsten 25.707 13.358
Overige financiële kosten (254) (844)
Winst/verlies (-) voor belastingen 22.935 (11.380)
Belastingen 568 185
Nettowinst/nettoverlies (-) uit voortgezette activiteiten 23.503 (11.195)
     
Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 66.717 34.402
     
Nettowinst 90.220 23.207
Nettowinst toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de groep 90.220 23.207
Gewone en verwaterde winst per aandeel 1,37 0,35
Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel van voortgezette activiteiten 0,36 (0,17)


Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

  Drie maanden eindigend
op 31 maart
(in duizenden €) 2024 2023
Nettowinst 90.220 23.207
Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt    
Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting 74
Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt    
Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten 79 (59)
Realisatie van koersverschillen door verkoop van buitenlandse activiteiten 4.095
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 4.248 (59)
     
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de groep 94.468 23.148
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:    
Voortgezette activiteiten 23.392 (11.179)
Beëindigde activiteiten 71.076 34.327
Totaalresultaat, na belastingen 94.468 23.148

Geconsolideerde balans (niet-geauditeerd)

(in duizenden €) 31 maart 2024 31 december 2023
Activa    
Goodwill 69.715 69.557
Immateriële vaste activa andere dan goodwill 125.998 127.906
Materiële vaste activa 125.059 126.321
Uitgestelde belastingvorderingen 1.107 1.126
Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling 144.775 141.252
Langlopende te ontvangen voorwaardelijke vergoeding 42.739
Overige langlopende activa 65.516 29.645
Vaste activa 574.909 495.807
Voorraden 80.558 73.978
Handels- en overige vorderingen 54.611 28.449
Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling 37.436 37.436
Kortlopende financiële investeringen 3.484.560 3.517.698
Geldmiddelen en kasequivalenten 73.372 166.803
Geblokkeerde rekening 40.222
Overige vlottende activa 15.711 15.140
Vlottende activa uit voortgezette activiteiten 3.786.470 3.839.504
Groep van activa die wordt afgestoten en geclassificeerd is als aangehouden voor verkoop 22.085
Totaal vlottende activa 3.786.470 3.861.589
Totaal activa 4.361.379 4.357.396
     
Eigen vermogen en schulden    
Aandelenkapitaal 293.937 293.937
Uitgiftepremies 2.736.994 2.736.994
Overige reserves (5.530) (5.890)
Omrekeningsverschillen 2.687 (1.201)
Overgedragen verlies (133.080) (228.274)
Totaal eigen vermogen 2.895.008 2.795.566
Pensioenverplichtingen 2.270 2.293
Uitgestelde belastingschulden 22.728 23.607
Langlopende leasingschulden 3.837 4.944
Overige langlopende schulden 42.887 31.570
Langlopende over te dragen opbrengsten 1.012.435 1.071.193
Langlopende schulden 1.084.157 1.133.607
Kortlopende leasingschulden 4.140 4.652
Handels- en overige schulden 145.551 135.201
Belastingverplichtingen 62 56
Kortlopende over te dragen opbrengsten 232.461 256.270
Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten 382.214 396.179
Verplichtingen gerelateerd aan de groep van activa die wordt afgestoten en geclassificeerd is als aangehouden voor verkoop 32.044
Totaal kortlopende schulden 382.214 428.223
Totaal schulden 1.466.371 1.561.830
Totaal eigen vermogen en schulden 4.361.379 4.357.396

Geconsolideerde kasstroomoverzichten (niet-geauditeerd)

  Drie maanden eindigend op
31 maart
(in duizenden €) 2024 2023
Nettowinst van de periode 90.220 23.207
Aanpassing voor niet-kas transacties (13.367) 34.340
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom (25.638) (9.972)
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom (57.736) (2.426)
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten (46.217) 8.273
Afname van over te dragen opbrengsten (81.974) (150.517)
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (134.712) (97.095)
Betaalde intresten (432) (2.944)
Ontvangen intresten 13.461 5.823
Betaalde inkomstenbelasting (751) (651)
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (122.434) (94.868)
Aankoop van materiële vaste activa (3.742) (4.264)
Aankoop van immateriële vaste activa (2.520) (20)
Aankoop van kortlopende financiële investeringen (420.158) (1.008.866)
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen 4.653 2.345
Verkoop van kortlopende financiële investeringen 489.651 722.137
Uitgaande kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen (1.339)
Aankoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat (36.880)
Netto kasstroom gegenereerd in/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten 29.665 (288.669)
Betaling van leasingschulden (1.168) (1.960)
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten 1.770
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten (1.168) (190)
     
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten (93.937) (383.727)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar 166.810 508.117
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten (93.937) (383.727)
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten 499 (254)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 73.372 124.135

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-geauditeerd)

(in duizenden €) Aandelen-kapitaal Uitgifte-premies Omrekenings-verschillen Overige
reserves
Over-gedragen
verlies
Totaal
Op 1 januari 2023 293.604 2.735.557 (1.593) (4.853) (496.689) 2.526.026
Nettowinst         23.207 23.207
Andere elementen van het totaalresultaat     (111) 52   (59)
Totaalresultaat     (111) 52 23.207 23.148
Op aandelen gebaseerde vergoedingen         13.663 13.663
Uitoefening van inschrijvingsrechten 333 1.437       1.770
Op 31 maart 2023 293.937 2.736.994 (1.704) (4.801) (459.821) 2.564.604
             
Op 1 januari 2024 293.937 2.736.994 (1.201) (5.890) (228.274) 2.795.566
Nettowinst         90.220 90.220
Andere elementen van het totaalresultaat     3.888 360   4.248
Totaalresultaat     3.888 360 90.220 94.468
Op aandelen gebaseerde vergoedingen         4.974 4.974
Op 31 maart 2024 293.937 2.736.994 2.687 (5.530) (133.080) 2.895.008


1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’


i De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

 • de netto-opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten,
 • de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; de aankoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat, de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, indien van toepassing, en de kasvoorschotten en leningen aan derden, moesten die er zijn, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten
 • de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van bedrijfsonderdelen, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is onzes inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor de eerste drie maanden van 2024 bedroeg €125,2 miljoen en kan met ons kasstroomoverzicht gereconcilieerd worden door de afname van geldmiddelen en kasequivalenten van €93,9 miljoen te corrigeren voor (i) de nettoverkoop van kortlopende financiële investeringen ten belope van €69,5 miljoen, (ii) de uitgaande kasstroom gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen van €1.3 miljoen, en (iii) de aankoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat van €36,9 miljoen.

 

 

 

 

Bijlage