Galapagos rapporteert derde-kwartaalcijfers 2005

Totale omzet voor de eerste negen maanden van 2005 bedroeg € 3,3 miljoen, vergeleken met € 3,6 miljoen in dezelfde periode van 2004, een omzetdaling veroorzaakt door het achterblijven van levering van adenovirussen aan klanten.  Het netto verlies in de eerste negen maanden van 2005 steeg tot € 5,7 miljoen ten opzichte van € 4,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar als gevolg van grotere investeringen in onderzoek en ontwikkeling.  De liquide middelen bedroegen € 25,1 miljoen op 30 september 2005.
“We hebben een fantastisch kwartaal achter de rug met de overname van BioFocus.  De inkomsten uit samenwerkingen waren goed, maar de adenovirus-verkopen bleven achter.  Met onze huidige order portefeuille verwachten we een deel van de achterstand in het vierde kwartaal in te kunnen halen.  We zijn optimistisch over het afsluiten van verdere overeenkomsten in het vierde kwartaal, zeker nu we een gezamenlijk verkoop-team hebben met BioFocus.  Door de consolidatie van onze activiteiten, kunnen we een inkomsten-richtlijn afgeven van € 7,7 miljoen voor het laatste kwartaal van 2005.  We hebben adequate maatregelen voor kostenbeheersing genomen om de lager dan verwachte inkomsten te compenseren; als gevolg hiervan blijven we op koers om binnen onze verwachte cash burn voor het hele jaar van € 7 miljoen te blijven,” zei Onno van de Stolpe, Galapagos’ CEO.  “Met de eerste, veelbelovende in vivo data uit ons reuma programma zijn we zeer enthousiast over de progressie die we in drug discovery maken, en we verwachten snel onze eerste in vivo ‘proof of concept’ te kunnen demonstreren.” 
 
Kerncijfers eerste 9 maanden 2005
(EUR x 1.000, m.u.v. nettoverlies per aandeel)
 
30 sept 2005
30 sept 2004
% wijziging
Omzet
3.292
3.586
-8%
Bedrijfsresultaat
-5.812
-4.356
33%
Financieringsinkomsten
106
9
 
Verlies voor belastingen
-5.706
-4.347
31%
Belastingen
32
5
 
Nettoverlies gedurende de verslagperiode
-5.674
-4.341
30%
Basisverlies per aandeel (€)
-0,75
-0,73
 
 
 
 
 
Liquide middelen
25,113
9,522
 
 
Toelichting op de eerste negen maanden
 
Nb: Consolidatie van de BioFocus-resultaten zal ingaan per 12 oktober 2005 en deze zullen gepubliceerd worden bij de Galapagos’ jaarcijfers voor 2005 op 3 maart 2006.
 
Omzet
De omzet van Galapagos over het eerste negen maanden van 2005 kwam uit op € 3,3 miljoen, een daling van 8% ten opzichte van de € 3,6 miljoen over dezelfde periode in 2004. 
 
De omzet van servicedivisie Galadeno bedroeg in de eerste negen maanden van 2005 € 1,7 miljoen, tegen  € 1,9 miljoen over dezelfde periode in 2004.
 
Overheidssubsidies in de periode bedroegen € 1,6 miljoen, vergeleken met  € 1,7 in dezelfde periode vorig jaar.

De daling in de omzet binnen de partnering-divisie is het gevolg van een daling in de levering van adenovirussen aan klanten.  We verwachten een toename van leveringen in het laatste kwartaal, hetgeen ons in staat stelt een deel van deze achterstand in te halen.  Als gevolg van de overname van BioFocus, hebben we besloten te evalueren of we de medicinale chemie in het Alzheimer-programma zelf uit gaan voeren, en bijgevolg de waarde van het programma te verhogen.  Dit zal leiden tot uitstel van het uit-licentieren van het programma, en waarschijnlijk een afname tot gevolg hebben van onze contract-omzet in het laatste kwartaal van 2005 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  De geconsolideerde omzet-richtlijn voor het laatste kwartaal van 2005 bedraagt € 7,7 miljoen.
 

Resultaten
Het netto-verlies over de eerste negen maanden van 2005 bedroeg € 5,7 miljoen, of € 0,75 per aandeel, een toename van € 1,4 miljoen ten opzichte van de € 4,3 miljoen, of € 0,73 per aandeel, in dezelfde periode in 2004.


De totale kosten van onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2005 bedroegen € 4,8 miljoen, vergeleken met € 3,9 miljoen in dezelfde periode in 2004.  De toegenomen investering in onderzoek en ontwikkeling omvat bijkomende chemie-activiteiten voor onze productontwikkeling, waaronder toegenomen kosten van uitbesteed onderzoek.

Verkoopkosten, algemene en administratiekosten vertonen een lichte stijging naar € 3,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2005 ten opzichte € 3,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.


Kasstroom en kaspositie
In de eerste negen maanden van 2005 namen de liquide middelen per saldo met € 14,8 miljoen toe (€ 25,1 miljoen ten opzichte van € 10,3 miljoen op het einde van 2004).  Voor de bedrijfsactiviteiten werd € 5,1 miljoen aan liquide middelen gebruikt.  Hiermee ligt de cash burn op schema voor de verwachte € 7,0 miljoen voor het hele jaar 2005.  De aflossingen aan leasing en investeringen in apparatuur bedroegen € 0,8 miljoen.  Galapagos haalde met de beursgang € 22,4 miljoen op tegen een koers van € 7 per aandeel, waarmee per saldo € 20,7 miljoen aan liquide middelen kon worden bijgeschreven. 
 
Per 30 september 2005 had Galapagos € 25,1 miljoen aan liquide middelen.

 
Galapagos highlights
 
 •          Overname van BioFocus plc afgerond
 •          Beursnotering aan de AiM in Londen
 •          Verdere versterking van het management
 •          Amerikaans octrooi op target discovery platform toegekend
 •          Opening van Amerikaans verkoopkantoor in Boston
 •  
  In september 2005 kondigde Galapagos een bieding in aandelen aan op BioFocus plc in het Verenigd Koninkrijk.  De strategische rationale voor de bieding is dat de expertise van BioFocus op gebied van medicinale chemie, ontdekking van leads en lead optimalisatie de voortgang van Galapagos’ programma’s enorm zal versnellen, en zal bijdragen aan de ontwikkeling van Galapagos naar een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf voor innovatief geneesmiddelenonderzoek.  Tevens is de vergrote Galapagos Groep nu zeer goed gepositioneerd voor het aanbieden van een volledig scala  van complementaire biologie- en medicinale chemie-services aan een brede klantenbasis, door het leveren van zgn. turn-key projecten vanaf target discovery tot aan kandidaat-geneesmiddelen. 
   
  Galapagos’ heeft zijn bieding op BioFocus definitief gestand gedaan per 17 oktober 2005.  De handel in Galapagos-aandelen op de  Londense Alternative Investment Market (AiM) is van start gegaan op 20 oktober 2005.  Op 27 oktober 2005 waren meer dan 92% van de BioFocus aandelen aangemeld en is de bieding op BioFocus gesloten.  
   
  Na de afronding van de acquisitie van BioFocus werd een aantal benoemingen bekendgemaakt.  Chris Newton, voorheen Chief Operating Officer van BioFocus, en David Phillips, voorheen Chief Business Officer van BioFocus, zijn toegetreden tot het Directiecomité van Galapagos, respectievelijk in de functie van Senior VP BioFocus en Senior VP Sales & Marketing.  Als gevolg van de overname is tevens de Raad van Commissarissen van Galapagos versterkt met Geoff McMillan, voorheen CEO van BioFocus,  en David Stone, voorheen Chairman van BioFocus, als non-executive Directors.
   
  David Smith is aangesteld als Financieel Directeur van Galapagos, hij zal deze rol gaan vervullen met ingang van 1 februari 2006.  David komt van AstraZeneca Nederland, waar hij  Financieel Directeur was.
   
  Galapagos kondigde aan dat het zijn intellectuele eigendomspositie verder heeft versterkt met het verkrijgen van een derde Amerikaans octrooi voor zijn target discovery platform.  Deze octrooi familie beschermt de adenovirale knock-down en knock-in gencollecties van het bedrijf (resp. SilenceSelect® en FLeXSelect®), die de basis vormen van vele target discovery overeenkomsten met zowel farmaceutische en biotechnologische bedrijven als met patiënten-organisaties.
   
  Tevens heeft Galapagos met ingang van 1 november j.l. een Amerikaans verkoopkantoor geopend in Boston ter ondersteuning van zijn sales & marketing activiteiten.  Dit kantoor zal worden geleid door Nathalie Joly, Director Business Development van BioFocus voor Noord-Amerika.


  Operationele highlights

  Samenwerkingsovereenkomsten
   
 •          Overeenkomst met Serono in Zwitserland (getekend in het vierde kwartaal) voor de levering van chemische molecuulcollecties en medicinale chemie-services
 •          Target discovery alliantie met de High Q Foundation in de VS voor de ziekte van Huntington
 •          Onderzoekssamenwerking met Novartis Pharmaceuticals (VK)
 •          Onderzoekssamenwerking met AMT (Amsterdam Molecular Therapeutics), het Nederlands Herseninstituut en de Vrije Universiteit van Amsterdam
 •          Uitbreiding van het produktaanbod van BioFocus met twee nieuwe molecuulcollecties en toegenomen screenings-expertise op gebied van ion channels.
 •  
  Galapagos is optimistisch voor wat betreft de mogelijkheden voor het sluiten van verdere samenwerkingsovereenkomsten  en voor verkopen van molecuulcollecties  voor de resterende periode van dit jaar.
   
  Integratie
   
  Sinds de acquisitie van BioFocus, ligt de integratie met Galapagos’ partnering divisie Galadeno op schema, de geïntegreerde service-divisie opereert vanaf nu onder de bedrijfsnaam BioFocus.  BioFocus levert reagentia en services voor de ontwikkeling van geneesmiddelen (gene-to-preclinical) aan een brede klantenbasis in de farmaceutische en biotechnologie-industrie.  Galapagos heeft verschillende mogelijkheden geïdentifceerd voor samenwerkingsovereenkomsten met en verkopen aan de complementaire klantenbasis, welke op dit moment aktief worden opgevolgd.
   

   
   
 •          Eerste in vivo resultaten in eigen reuma programma – Galapagos target gevalideerd
 •          Drug discovery samenwerking met ZoBio, Pyxis en  de Universiteit Leiden, ondersteund door overheidssubsidie van € 1,2 miljoen
 •          Alzheimer targets worden getest in ‘proof of principle’ studies
 •  
  Galapagos concenteert zich op het ontwikkelen van een pijplijn van nieuwe chemische stoffen voor de behandeling van bot- en gewrichtsziekten.  Het verst gevorderde drug discovery programma is in reuma en richt zich op eigen targets die direct verantwoordelijk zijn voor de afbraak van gewrichten, en waar het medicijn een duidelijk voordeel heeft boven bestaande therapieën.  De markt voor autoimmuun ziekten, inclusief reuma, is op dit moment meer dan € 7 miljard en zal naar verwachting groeien naar € 14 miljard in de komende paar jaar.  De in vivo ‘proof of concept’ studie die momenteel uitgevoerd wordt, onderzoekt hoe een chemisch molecuul dat een hoge affiniteit heeft voor een van de Galapagos targets, in een standaard reuma-muis model de zwelling van de poot kan reduceren.  De vandaag gepresenteerde resultaten in muizen tonen een significante en belangrijke afname van reuma veroorzakende cytokines zoals TNF-alpha, waarmee het eerste Galapagos target voor reuma in vivo gevalideerd wordt.
   
  De in augustus 2005 aangekondigde samenwerking met ZoBio, Pyxis Discovery en de Universiteit Leiden, heeft Galapagos in staat gesteld te profiteren van cutting-edge drug discovery technologie in de ontwikkeling van een van onze eigen targets in artritis.  Als onderdeel van de € 1,2 miljoen overheidssubsidie voor de samenwerking, ontvangt Galapagos € 550k voor dit programma.
   
  Om onze uit-licenseringsactiviteiten te ondersteunen, gaan we de expertise van BioFocus in medicinale chemie gebruiken om additionele waarde te creëren voor onze Alzheimer’s targets.
   
  Conference call en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag om 09.30 uur Central European Time (CET) een voor het publiek toegankelijke conference call houden, die ook als webcast op het internet te volgen is.  Om aan deze conference call deel te nemen, dient men tien minuten voor aanvangstijd op telefoonnummer +32 2290 1608 in te bellen.  De presentatie wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie.  De live audio webcast is toegankelijk via de website van Galapagos op www.glpg.com, en kan daarna worden bekeken binnen enkele minuten na het afronden van de webcast.
   

  Over Galapagos
  Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel: GLPG; Euronext Amsterdam: GLPGA, London AiM: GLPG) dat programma’s heeft om medicijnen te ontwikkelen, gebaseerd op eigen doeleiwitten (“targets“) die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis.  Via haar divisie BioFocus, biedt Galapagos een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van “target-tot-kandidaat medicijn”.  Farmaceutische en biotechnologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot technologie om targets te ontdekken en te valideren alsmede drug discovery activiteiten tot en met het afleveren van een pre-klinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets en collecties van chemische moleculen voor drug discovery.  Galapagos heeft 193 medewerkers, waaronder 74 PhDs, en heeft vestigingen in Mechelen, België, Saffron Walden, Engeland  en Leiden, Nederland.  Tot haar partners behoren Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Novartis, Organon, Serono, Vertex, en Wyeth.   Meer informatie over Galapagos en BioFocus is te vinden op www.glpg.com.