Galapagos publiceert 2021 jaarverslag en kondigt buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen aan

— Voorstel tot one-tier bestuursmodel en benoeming van drie nieuwe bestuurders
  

Mechelen, België; 24 maart 2022, 21.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) publiceert haar jaarverslag over het boekjaar 2021 en kondigt buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen aan die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 26 april 2022 om 13.00 uur (CET) en 14.00 uur (CET), respectievelijk, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Het jaarverslag over het boekjaar 2021, met een overzicht van de cijfers en prestaties, is online beschikbaar op https://www.glpg.com/financial-reports en kan ook als PDF worden gedownload. Onze jaarlijkse 2021 Form 20-F indiening bij de SEC is beschikbaar op https://www.sec.gov/edgar.

Voorts heeft Galapagos NV (hierna de Vennootschap) de eer haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, en leden van de raad van toezicht uit te nodigen op haar buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 26 april 2022 om 13.00 uur (CET) en 14.00 uur (CET), respectievelijk, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Op de agenda van de buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen staan onder meer de volgende punten: i) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om een one-tier bestuursmodel in te voeren, ii) de benoeming van Paul Stoffels* als bestuurder, iii) de benoemingen van Jérôme Contamine en Dan Baker als onafhankelijke bestuurders, en iv) de goedkeuring van een gewijzigd remuneratiebeleid van de Vennootschap.

De raad van toezicht heeft een one-tier bestuursmodel voorgesteld, omdat hij er sterk van overtuigd is dat een eenheidsstructuur de besluitvormingsprocessen en de slagvaardigheid van de organisatie zal versterken. De raad van toezicht heeft onder meer overwogen dat een one-tier bestuursmodel een betere informatiestroom mogelijk zou maken en de bestuurders een beter inzicht zou verschaffen in de activiteiten en de strategie van de Vennootschap, aangezien de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in direct en consistent contact met elkaar zouden staan. Een unitair bestuur zou ook snelle goedkeuringen mogelijk maken voor de uitvoering van de strategie van de Vennootschap om aandeelhouderswaarde op lange termijn te creëren.

Indien goedgekeurd, is de nieuwe raad van bestuur voornemens Paul Stoffels* te benoemen als voorzitter van de raad. Paul Stoffels* is benoemd als CEO van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2022. De raad is van mening dat de gecombineerde rol van voorzitter/CEO hem het mandaat zal geven om zijn leiderschapscapaciteiten ten volle te benutten en om de richting en de strategie van de onderneming efficiënt uit te stippelen en te implementeren, met inbegrip van opportuniteiten voor business development.

Om ervoor te zorgen dat de onafhankelijke bestuurders actief toezicht kunnen blijven uitoefenen op de CEO en het management, is de nieuwe raad (indien goedgekeurd) ook van plan een lead non-executive director te benoemen indien en zolang de CEO het voorzitterschap waarneemt. De rol en de verantwoordelijkheid van de lead non-executive director zal zijn op te treden als de belangrijkste verbindingspersoon tussen de niet-uitvoerende leden van de (nieuwe) raad en de voorzitter/CEO, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur ten opzichte van de voorzitter/CEO en het uitvoerend management te verzekeren, de voorzitter/CEO te ondersteunen en de continuïteit binnen de raad te verzekeren. De lead non-executive director zou de bevoegdheid hebben om te allen tijde vergaderingen van de niet-uitvoerende bestuurders bijeen te roepen en zou automatisch ook een vice-voorzitter van de raad van bestuur zijn.

Biografieën van de voorgestelde nieuwe leden van de raad

Paul Stoffels*, MD was Vice-Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CSO van Johnson & Johnson, waar hij de innovatieagenda voor de hele onderneming opstelde en leiding gaf aan de farmaceutische onderzoeks- en productpijplijn en de externe initiatieven. Daarvoor was hij wereldwijd Voorzitter Pharmaceuticals van Johnson & Johnson, waar de productpijplijn aanzienlijk werd verjongd en een transformationeel O&O-bedrijfsmodel werd ingevoerd, wat resulteerde in de lancering van 25 innovatieve geneesmiddelen over de hele wereld. Paul trad in dienst bij Johnson & Johnson in 2002, bij de overname van Virco en Tibotec, waar hij respectievelijk CEO en Voorzitter was en de ontwikkeling leidde van verschillende baanbrekende producten voor de behandeling van HIV. Paul is momenteel lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Philips NV en was lid van de raad van bestuur van Galapagos NV vanaf de oprichting tot 2002. Paul heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Diepenbeek en Universiteit van Antwerpen (beiden in België) en Infectieziekten en Tropische Geneeskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (België).

Jérôme Contamine was gedurende meer dan negen jaar, van 2009 tot 2018, CFO van Sanofi. Voordat hij bij Sanofi in dienst trad, was hij van 2000 tot 2009 CFO van Veolia. Daarvoor bekleedde hij diverse operationele functies bij Total en was hij vier jaar actief als accountant bij de Cour des Comptes (het hoogste orgaan dat in Frankrijk met de controle van besteding van de overheidsmiddelen belast is). De heer Contamine is afgestudeerd aan de École polytechnique van Frankrijk, ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique) en École nationale d’administration. Hij bekleedde de functie van niet-uitvoerend bestuurder bij Valeo van 2006 tot 2017. De heer Contamine zetelt momenteel als niet-uitvoerend bestuurder in de raden van bestuur van Société Générale en Total Energies.

Dan G. Baker, MD trad in 2000 in dienst bij Janssen/Centocor en was als VP Immunology R&D onder meer verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van Remicade, Simponi en Stelara en andere programma’s in de reumatologie en dermatologie. Hij overzag meer dan 15 reglementaire goedkeuringen in de VS, Europa en Japan. Gedurende zijn tijd bij Janssen was hij verantwoordelijk voor de evaluatie van zakelijke ontwikkelingsmogelijkheden in immunologie. Sinds zijn pensionering bij Janssen in 2019 is hij betrokken gebleven bij het ontwikkelen van therapieën voor patiënten. Hij verzamelde kapitaal (>A$20MM) om een immunologiebedrijf, KiRA Biotech, te financieren en te lanceren, waar hij nu fungeert als CEO en uitvoerend directeur. Dan Baker behaalde zijn bachelor in biologie aan het Gettysburg College en zijn medische graad aan de Universiteit van Pennsylvania.

De volledige biografieën van de voorgestelde nieuwe leden van de raad van bestuur zijn beschikbaar op onze website.

*Stoffels IMC BV, vertegenwoordigd door Mr. Paul Stoffels

Om tot de algemene vergaderingen van 26 april 2022 te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24 van de statuten van de Vennootschap na te leven, en de formaliteiten beschreven in de oproeping te vervullen. De oproeping en andere documenten in verband met de algemene vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website, www.glpg.com/shareholders-meetings.

In het licht van de COVID-19 pandemie wordt momenteel overwogen dat bepaalde maatregelen die door de Belgische regering zijn opgelegd om deze pandemie aan te pakken, zoals de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog steeds van kracht kunnen zijn vanaf dinsdag 26 april 2022 (d.w.z. de geplande datum van de algemene vergaderingen van de Vennootschap). Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van de individuele effectenhouders, alsook van de werknemers van de Vennootschap en anderen die belast zijn met de organisatie van de aandeelhoudersvergaderingen. Het valt ook niet uit te sluiten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen. Wij volgen de situatie op de voet en zullen, indien nodig, bijkomende relevante informatie en maatregelen met betrekking tot de aandeelhoudersvergaderingen bekendmaken op de website van Galapagos (https://www.glpg.com/shareholders-meetings). In het licht hiervan beveelt de Vennootschap aan dat aandeelhouders die aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen wensen deel te nemen, zoveel als praktisch mogelijk is, gebruik maken van het recht om per brief of bij volmacht te stemmen aan de algemeen adviseur van de Vennootschap. Bovendien worden de houders van effecten van de Vennootschap aangemoedigd om gebruik te maken van hun recht om schriftelijk en op voorhand vragen te stellen in verband met de agendapunten van de algemene vergaderingen. De modaliteiten van de bovengenoemde manieren om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergaderingen worden uiteengezet in de oproeping en in de relevante formulieren om per brief of bij volmacht te stemmen.

Over Galapagos
Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Investeerders:
Sofie Van Gijsel
Hoofd Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:
Marieke Vermeersch
Hoofd Corporate Communicatie
+32 479 490 603
media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat op de toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige resultaten of gebeurtenissen. Wanneer in dit persbericht de woorden “kunnen”, “die”, “zullen”, “agenda”, “voorstellen”, “geloven”, “overwogen”, “zouden”, “indien”, “verzekeren”, “voornemen”, “worden” en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over de voorgestelde one-tier bestuursstructuur, de benoeming van Paul Stoffels* als gecombineerde CEO/voorzitter, en de benoeming van de twee nieuwe bestuurders en een lead niet-uitvoerende bestuurder. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom dient de lezer er niet al te veel vertrouwen in te stellen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking: risico’s die verband houden met het feit dat de aandeelhouders de voorgestelde monistische bestuursstructuur of enig ander voorstel niet goedkeuren, het risico dat wij niet in staat zijn de verwachte voordelen te realiseren van de voorgestelde monistische bestuursstructuur, het risico dat wij niet in staat zijn de verwachte voordelen te realiseren van de benoeming van de gecombineerde voorzitter/CEO, de leidende niet-uitvoerende bestuurder, of enige andere bestuurder, en risico’s die verband houden met de voortdurende COVID-19 pandemie. Voor een bespreking van andere risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren, die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn vervat, verwijzen wij naar het hoofdstuk “Risicofactoren” in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere deponeringen en verslagen die wij bij de SEC hebben ingediend of in de toekomst zullen indienen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek bij wet of regelgeving is vereist.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van het jaarverslag over het boekjaar 2021, en alle andere websites die vanaf onze website kunnen worden geraadpleegd, worden niet geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in een depot in het kader van de Securities Act van 1933.

 

Bijlage