Galapagos NV : Belofte van pijplijn bevestigd: gemengde financiële resultaten voor 2011, maar uitzicht op excellent 2012

 • Omzet voor de Groep €115,3 miljoen met netto verlies van €33,1 miljoen 
 • Eindejaars kaspositie €32,6 miljoen
 • Sterk jaar voor de service-divisie: externe omzetgroei van 15% en stijging van de segment winst met 6%
 • 2012 partnering overeenkomst met Abbott voor GLPG0634 met upfront betaling van $150 miljoen; totale deal waarde $1,35 miljard plus dubbelcijferige royalty’s
 • Verwachtingen voor 2012: operationele en netto winst, positieve kasstroom, omzet minstens €150 miljoen, eindejaars kaspositie minstens €130 miljoen

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32-2290-1608

Mechelen, België; 2 maart 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten voor 2011 bekend en geeft toelichting op de belangrijkste verwachtingen voor 2012.

“Galapagos had een complex operationeel jaar als gevolg van de natuurlijke transitie naar een bedrijf met een klinisch Fase 2 product, met de bijbehorende pieken en dalen.  We kregen in het eerste halfjaar te maken met een aantal teleurstellingen, maar behaalden wel ons grootste succes ooit met GLPG0634 in een Proof-of-Concept studie in reumapatiënten net voor het einde van het jaar.  We namen de tijd die nodig was om een deal met een partner te sluiten die paste bij de behaalde excellente klinische data en de enorme interesse vanuit de grote farma bedrijven.  Wij volgden een strategie waarin we de waarde van een deal op lange termijn prefereerden  boven een korte termijn voordeel voor het financiële resultaat van 2011.  De service-divisie heeft erg goed gepresteerd, waarbij zowel BioFocus als Argenta hun beste jaar ooit hadden.  Binnen de farma allianties werden een aantal verwachte succesbetalingen niet gehaald of vertraagd gedurende het jaar.  Als gevolg daarvan vallen de financiële resultaten van de Groep voor 2011 tegen,” zegt Onno van de Stolpe, CEO. “Eerder deze week werd bewezen dat we voor de juiste strategie hebben gekozen met de aankondiging van de Abbott overeenkomst betreffende GLPG0634, waarbij we substantiële aandeelhouderswaarde leveren en het risico voor Galapagos kunnen verminderen.”

“Kostenbeheersing en efficiënte planning van de klinische studies hebben ervoor gezorgd dat we het jaar kunnen afsluiten met €32,6 cash op de balans.  Dit is exclusief €16,3 miljoen cash voor nog te ontvangen succesbetalingen erkend als inkomsten in 2011.  De $150 miljoen upfront betaling van de deal met Abbott verstevigt de balans van Galapagos en de erkenning van deze upfront betaling over 30 maanden zal bijdragen aan de winstgevendheid voor de komende drie jaar,” aldus Guillaume Jetten, CFO van Galapagos.  “Voor 2012 wordt een verwachting afgegeven voor een omzet van minstens €150 miljoen, positieve operationele en netto winst, en een eindejaars kaspositie van minstens €130 miljoen.”

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

Voortgezette
Bedrijfsacitiviteiten
31 dec 2011
Voortgezette Bedrijfsacitiviteiten
31 dec 2010
Groepstotaal
31 dec 2011
Groepstotaal
31 dec 2010
Omzet 112,9 128,3 115,3 136,6
Negatieve goodwill 5,0 5,0
Totaal operationeel inkomen 112,9 133,3 115,3 141,6
Verkoopkosten -38,7 -27,4 -40,5 -31,4
R&D kosten -84,5 -84,7 -84,5 -84,7
Algemeen & administratie -22,5 -20,1 -23,1 -21,5
Sales & marketing -2,3 -2,6 -2,3 -2,6
Kosten voor herstructurering en integratie -0,4 -0,4
Resultaat van desinvestering 5,2 2,2
Operationeel resultaat -29,9 -1,9 -32,9 1,0
Netto resultaat voor de periode -30,1 -0,9 -33,1 4,4
Basis resultaat per aandeel (€) -1,13 -0,04 -1,24 0,18
Liquide middelen NA NA 32,6¹ 40,4

Opmerkingen:
1)    Liquide middelen op 31 december 2011 waren exclusief €16,3 miljoen nog te ontvangen opbrengsten erkend in 2011
2) Link naar uitgebreide financiële tabellen onderaan in dit bericht

Financiële informatie

Omzet
Galapagos’ omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt voor 2011 €112,9 miljoen.  De service-divisie realiseerde een omzet van €67,0 miljoen (tegenover +16% in 2010) en €57,1 miljoen aan externe inkomsten; dit vertegenwoordigt 15% organische groei ten opzichte van 2010.  De  R&D divisie rapporteerde een omzet van €61,7 miljoen, hetgeen lager was dan de management verwachting aan het begin van het jaar.  Een aantal verwachte succesbetalingen in de allianties werd niet behaald zoals voorzien en het sluiten van een deal voor GLPG0634 werd verschoven naar 2012. 

Bedrijfsresultaat
Het nettoverlies van Galapagos uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor 2011 bedroeg €30,1 miljoen, of €1,13 verlies per aandeel, vergeleken met €0,9 miljoen of €0,04 verlies per aandeel in 2010.  De R&D divisie had een segment-verlies van €38,4 miljoen in 2011.  De uitgaven voor R&D bleven stabiel op €85 miljoen, het gevolg van efficiënte kostenbeheersing en programma uitvoering van een verder gevorderde pijplijn. 

De service-divisie rapporteerde een brutomarge van 36% op externe omzet en een positief divisie-resultaat van €12,3 miljoen vergeleken met 39% en €11,6 miljoen vorig jaar.  De service-divisie laat een verbetering van 6% zien op segment basis vergeleken met 2010. 

Algemene en administratieve kosten stegen tot €22,5 miljoen.  Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor Argenta en Zagreb nu op jaarbasis in de cijfers verwerkt zijn.  Bovendien zijn er eenmalige kosten voor het implementeren van een ERP system binnen het hele bedrijf, waarmee een betere kostenbeheersing en inkoop efficiëntie behaald kan worden.  

Kaspositie
Galapagos’ liquide middelen en kas-equivalenten bedroegen €32,6 miljoen op 31 december 2011, exclusief €16,3 miljoen nog te ontvangen succesbetalingen die in 2011 erkend werden als omzet.  Liquide middelen gebruikt bij operationele activiteiten zijn teruggebracht tot €12,0 miljoen, vergeleken met €18,6 miljoen in 2010.  De kasstroom werd positief beïnvloed door de verkoop van  Compound Focus, Inc.  Deze verkoop leverde €8,7 miljoen netto aan kasgelden op voor de Groep.   

Successen in de bedrijfsvoering
Op 29 februari 2012 kondigden Galapagos en Abbott een wereldwijde samenwerking aan om GLPG0634 voor de behandeling van auto-immuunziekten te ontwikkelen en te commercialiseren.   Met het tekenen van de overeenkomst deed Abbott een eerste betaling van $150 miljoen voor de rechten verbonden aan deze samenwerking.  Deze upfront betaling zal erkend worden over een periode van 30 maanden en draagt bij aan de winstgevendheid van Galapagos voor de komende drie jaar.  Bij succesvolle afronding door Galapagos van de Fase II studies voor reuma zal Abbott het programma binnenhalen voor $200 miljoen indien de resultaten aan bepaalde vooraf overeengekomen criteria voldoen.  Abbott is daarna verantwoordelijk voor de Fase III klinische ontwikkeling en heeft ook de wereldwijde productierechten.  Bij het bereiken van bepaalde mijlpalen voor ontwikkeling, registratie en verkoop van het medicijn zal Galapagos nog verdere succesbetalingen van Abbott ontvangen.  Deze betalingen kunnen oplopen tot $1,0 miljard met daarnaast trapsgewijs oplopende dubbelcijferige royalty’s op de netto verkopen.  Galapagos houdt co-promotie rechten op GLPG0643 in de Benelux.

R&D divisie

 • 4 programma’s in ontwikkeling (1 in Fase II, 3 in Fase I)
  • GLPG0634 liet uitstekende werkzaamheid en veiligheid zien in een Proof-of-Concept klinische studie in 36 reumapatiënten.  Als resultaat van deze studie werd in 2012 een overeenkomst met Abbott gesloten
  • Fase I programma met GLPG0555 en GLPG0778 afgerond; GSK oefende licentierecht voor beide programma’s uit in februari 2012
  • Start van Fase I eerste klinische studie in de mens met GLPG0974, een molecuul dat door GSK eind 2011 aan Galapagos is teruggegeven
  • Start van Fase I Proof-of-Mechanism klinische studie met kandidaat-medicijn GLPG0492 tegen cachexia
  • Start van Fase Ib klinische studie in kankerpatiënten met kandidaat-medicijn GLPG0187 tegen metastase
  • Fase II klinische studie met kandidaat-medicijn GLPG0259 werd beëindigd vanwege gebrek aan werkzaamheid tegen reuma
 • Voortzetting van 50 onderzoeksprogramma’s, inclusief programma’s tegen taaislijmziekte en antilichamen-programma’s met MorphoSys.
 • Strategische alliantie met Servier in oncologie
 • Toekenning van tweejarige subsidie van het Vlaamse overheidsagentschap IWT om Galapagos’ antivirale programma’s te bespoedigen
 • VS patent voor GLPG0492, Europees patent voor GLPG0187

Service-divisie

 • BioFocus
  • target discovery overeenkomst met Ono Pharma op gebied van auto-immuun ziekten
  • aantal gevalideerde oncologie targets geleverd aan Janssen Research & Development
  • target discovery overeenkomst met Astellas Pharma
  • compound management business verkocht aan Evotec voor (maximaal) €12,5 miljoen
  • samenwerking met The Usher III Initiative verlengd
  • samenwerking gestart met The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s
  • samenwerking met Chiesi Farmaceutici verlengd
  • tweejarige uitbreiding van de drug discovery samenwerking tussen Argenta, BioFocus en Genentech
  • onderzoeksovereenkomst met Almirall
 • Argenta
  • tweejarige, geïntegreerde service-overeenkomst met Pulmagen Therapeutics op gebied van ademhalingsziekten

Algemeen

 • Ronald Brus nam ontslag als lid van de Raad van Bestuur en Vicki Sato werd benoemd tot onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur
 • Gemiddelde dagelijks handelsvolume en waarde in 2011: 77.836 aandelen/€0,7 miljoen
 • Galapagos won de Scrip Award voor Biotech of the Year

Vooruitzichten 2012
De directie verwacht de eerste resultaten van de Fase IIa klinische studie voor GLPG0634 te kunnen rapporteren voor het einde van 2012, in lijn met de planning om de volledige Fase II studie af te ronden en de data aan Abbott te kunnen leveren in 2014.   Galapagos verwacht duidelijke voortgang te boeken in zowel gepartnerde als niet-gepartnerde programma’s, binnen een steeds breder ziektegebied.  Het is de verwachting dat de service-divisie opnieuw een verhoogde bijdrage aan de winst en kaspositie zullen leveren in  2012.  Het management van Galapagos geeft voor 2012 een omzetverwachting af van minimaal €150 miljoen, met operationele en netto winstgevendheid, en een eindejaars kaspositie van minstens €130 miljoen.

Financieel Jaarverslag 2012
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar, eindigend op 31 december 2011, aan het afronden.  De accountant heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.  Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledige geauditeerde Financieel Jaarverslag over 2011 vóór of op 19 maart 2012 gepubliceerd zal worden. 

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda
18 april 2012                 R&D Update in Mechelen, België
24 april 2012                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
18 mei 2012                  Business update eerste kwartaal 2012        
2 augustus 2012 Resultaten eerste halfjaar 2012                            
16 november 2012         Business update derde kwartaal 2012       
8 maart 2013                 Presentatie jaarcijfers 2012                            

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier  programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.