Galapagos creëert nieuwe warrantplannen

Mechelen, België; 22 december 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 700.000 warrants heeft gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten gunste van werknemers, bestuurders en een zelfstandige consulent van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 21 december 2015 het “Warrantplan 2015 (B)”,  een warrantplan dat bestemd is in hoofdzaak voor werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ook voor bestuurders en een zelfstandige consulent van de Vennootschap en het “Warrantplan 2015 RMV”,  een warrantplan dat bestemd is voor werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.  Onder deze warrantplannen werden 700.000 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaardingen).

De warrants gecreëerd onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV werden aangeboden op 22 december 2015.  Het aanbod van warrants aan bestuurders werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2015.

De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €49,00 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod).  De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de akte van toekenning van de warrants aan de begunstigden.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Als de warrants worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €211.388.857,22; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 39.076.342, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 2.805.692, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen, en is exclusief de 700.000 warrants van Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, drie Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

CONTACT

Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                      Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail:            communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden.  Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” of “blijft” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.