1. Privacy & Cookie verklaring

2. Privacyverklaring voor zorgprofessionals

 

1. Privacy & Cookie verklaring

Galapagos (‘het bedrijf’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) vindt uw privacy belangrijk. Daarom willen we transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gegevens gebruiken. Voor de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden, treedt Galapagos nv, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen op als verwerkingsverantwoordelijke. Op die manier hebben we de controle over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

Bovendien willen we u op de hoogte brengen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring licht toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via de Galapagos website (‘de Site’) of een gerelateerde website die door het Bedrijf wordt beheerd, of de persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van het verlenen van ondersteuning of andere diensten (‘Diensten’), en hoe wij deze gegevens beschermen. We raden u ten zeerste aan deze Privacyverklaring te lezen en bij vragen contact met ons op te nemen via dpo@glpg.com.

We bevestigen dat persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Belgische, Europese en relevante privacywet- en regelgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Informatie die we verzamelen

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook wel ‘betrokkene’ genoemd). Daaronder vallen onder meer: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer of locatiegegevens. Meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, vindt u hieronder in de specifieke secties van deze Privacy- en Cookieverklaring.

 

Voor welke doeleinden gebruiken we de informatie die we verzamelen

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoeken, om onze activiteiten uit te voeren, om analyses en samengevoegde gegevens te ontwikkelen waarmee wij of onze partners onze Site en aanverwante Diensten kunnen verbeteren, voor wervingsdoeleinden of om met u te corresponderen. Hieronder vindt u een overzicht van de kanalen waarlangs momenteel informatie wordt verzameld op de Site, inclusief het type persoonsgegevens dat via die kanalen wordt verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens enkel als we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, of als de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen, om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

 

Gebruik van onze website

Wanneer u onze website gebruikt om u te abonneren op persberichten of updates van klinische studies of gewoon om contact met ons op te nemen, kunnen we de volgende informatie verzamelen: naam, e-mailadres, bedrijf waarvoor u werkt, voorkeurstaal voor communicatie, en eventuele andere informatie die u ons verstrekt.

 

Contact

Op de Contactpagina vindt u de kantooradressen, e-mailadressen en telefoonnummers waarop u contact met ons kunt opnemen. Andere contactgegevens vindt u op onze online rapporteringspagina of in het nieuwsgedeelte van de Site. Door contact met ons op te nemen verstrekt u ons mogelijk persoonsgegevens, naast de andere informatie met betrekking tot uw vraag of verzoek. Op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen we contact met u opnemen in antwoord op uw vraag om de gevraagde diensten te leveren. Naargelang van uw voorkeur nemen we contact met u op via e-mail of telefoon.

 

Nieuws via mail

Om u te abonneren op de persberichten van Galapagos moet u verplicht uw naam en e-mailadres invullen. Deze informatie wordt bewaard in een database die buiten de EER wordt gehost. We hebben het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat de verwerker die verantwoordelijk is voor deze databank voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om deze gegevens te beveiligen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om:

 

Sollicitaties

Bij sollicitatie of spontane sollicitatie kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden voor de sollicitatieprocedure:

Wanneer u via onze website naar een functie solliciteert, verzamelen we de volgende persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden om de sollicitatieprocedure vlot te laten verlopen. Deze wervingsdoeleinden omvatten:

Sollicitanten moeten correcte en actuele informatie verstrekken en mogen niet bewust relevante informatie weglaten die cruciaal is voor de selectieprocedure. Sollicitanten die weigeren informatie te verstrekken die nodig is om de geschiktheid voor de betrokken functie te beoordelen, kunnen van de selectieprocedure worden uitgesloten, tenzij de sollicitant een gegronde reden heeft om te weigeren dergelijke informatie te verstrekken.

Als u niet zou solliciteren via onze website, kan het Bedrijf uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen, zoals wervingsbureaus, professionele sociale netwerken en voormalige werkgevers.

Deze informatie wordt vervolgens ingevoerd in onze personeelsdatabase die wordt gehost op een server in de EER. Daarnaast doen we een beroep op externe dienstverleners zoals Recruitee (https://recruitee.com/en/privacy) om sollicitanten de mogelijkheid te geven te solliciteren via LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) of Indeed (https://www.indeed.com/legal). Houd er rekening mee dat deze derden ook gebruik kunnen maken van cookies of gelijkaardige technologieën.

Als u niet geselecteerd wordt voor de functie waarvoor u solliciteerde, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht en bewaren we uw persoonsgegevens gedurende maximaal twee jaar nadat ze werden verzameld in de databank om u te informeren over nieuwe functies waarvoor u in aanmerking zou komen. Ook een spontane sollicitatie wordt twee jaar bewaard.

 

Portaalsites voor klinische onderzoeksinformatie

Van tijd tot tijd creëren we informatieportalen op de Site om betrokken partijen te informeren over klinische onderzoeken. Wanneer u zich abonneert op toekomstige updates op deze portalen, moet u mogelijk een aanmeldingsformulier invullen en de volgende persoonsgegevens verstrekken: naam, e-mailadres, land en voorkeuren. We slaan informatie die we verzamelen op om een ‘profiel’ aan te maken op basis van uw voorkeuren. We gebruiken dat profiel om de inhoud te verbeteren van de Diensten en gerelateerde producten waarvoor u belangstelling hebt getoond. We delen uw profiel niet met derden, behalve zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden voor een van de Diensten die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn.

 

Zakelijke contacten

Indien u een zakelijke contactpersoon bent van Galapagos, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor zakelijke relatiebeheerdoeleinden, zoals het onderhouden van de relatie met bijvoorbeeld onze contractanten, dienstverleners, partners, consultants, enz. De persoonsgegevens die worden gebruikt, zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatiegegevens, contactgeschiedenis, handtekening. Deze informatie kan rechtstreeks zijn verstrekt door u of door de organisatie waaraan u verbonden bent.

 

Onze klanten

Onze klantendatabase omvat personen met wie we eerder zakelijke relaties hadden, inclusief maar niet beperkt tot onderzoekers die deelnamen aan klinische studies, belangrijke opiniemakers, (voormalige) leden van de adviserende en wetenschappelijke raden, contacten verzameld op evenementen, en personen die contact hebben opgenomen met Galapagos. De databank bevat ook openbaar beschikbare contactgegevens.

Indien u klant of prospect bent van Galapagos, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden, zoals communicatie over de Diensten en aanverwante producten, organisatie van focusgroepgesprekken, marktstudies enz. De persoonsgegevens die worden gebruikt, zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatiegegevens, contactgeschiedenis met Galapagos.

 

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de informatie die we hebben geregeld herzien en nagaan of er nog een juridische of zakelijke noodzaak is om deze op te slaan. In geval van informatieportalen voor klinisch onderzoek die informatie verstrekken over klinische onderzoeken, worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra het portaal niet langer in gebruik is of onze Diensten niet langer worden geleverd.

Om het Bedrijf te beschermen tegen rechtsvorderingen of om te reageren op mogelijke vragen, kunnen bestanden worden opgeslagen in back-ups van het Bedrijf of in de archieven in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen. Deze gearchiveerde kopieën zullen alleen door het Bedrijf worden gebruikt indien dit strikt vereist is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en kunnen in dergelijke situaties worden gedeeld met juridische adviseurs.

 

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de AVG. Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Galapagos’ Data Protection Officer, dpo@glpg.com. Na controle van uw identiteit en van de rechten van de betrokkenen zullen wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, tenzij dit volstrekt onredelijke maatregelen vereist (bv. technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of extreem duur). We kunnen onredelijk repetitieve of systematische verzoeken weigeren te verwerken.

 

Voorwaarden voor het delen van informatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door moeder- of dochterondernemingen of filialen binnen de bedrijfsfamilie van Galapagos nv, partnerentiteiten en leveranciers en dienstverleners die we kunnen inhuren om ons bij te staan. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan iemand anders doorgeven, behalve (a) aan opvolgers die onze activiteiten voortzetten, of (b) wanneer de wet dat vereist. We delen uw persoonsgegevens alleen met leveranciers op de manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden niet zonder uw toestemming verkocht, verhandeld of overgedragen aan externe partijen, behalve in gevallen waarin wij persoonsgegevens delen voor Diensten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hieronder beschreven situaties:

 

Internationale overdracht

Voor gebruikers die in de Europese Economische Ruimte (“EER”) wonen, kunnen de gegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken.

Als we gegevens overdragen buiten de EER, zorgen we dat de volgende veiligheidsmaatregelen worden nageleefd:

 

Informatiebeveiliging

Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot onze werknemers, personeelsleden, contractanten of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken die we hun hebben opgelegd. Alle gegevens die door onze Diensten worden verzameld, worden door ons opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde database. Alleen wij en onze eventuele externe verwerkers hebben toegang tot deze database.

We beschermen de aan ons verstrekte persoonsgegevens met redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Hoewel wij en onze externe verwerkers standaard beveiligingsmaatregelen implementeren, kunnen we de fysieke of elektronische beveiliging van de servers en databases waarop de Diensten worden gehost niet garanderen. We eisen van onze partners met wie we uw informatie delen dat ze akkoord gaan met de beveiligingsvereisten in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u kopieën maakt van informatie van de Diensten, kunnen we de veiligheid en privacy van de informatie in dergelijke kopieën niet beschermen.

 

Cookies en Do Not Track

Zoals nu gebruikelijk is bij de meeste websites, gebruikt onze Site cookies om bepaalde informatie over uw gebruik van de Site te registreren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden gegenereerd en door uw webbrowser worden opgeslagen. Alle aldus verkregen informatie wordt anoniem en geaggregeerd gebruikt zonder dat het mogelijk is om u op basis hiervan te identificeren. U bent niet verplicht onze cookies te aanvaarden en u kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat deze geen cookies accepteert. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u dat specifiek doen voor het type browser dat u gebruikt:

In deze tabel vindt u de soorten cookies, de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden en de bewaartermijnen.

Cookienaam Doel Bewaartermijn
PRESTATIECOOKIES
_ga
(geplaatst door Google Analytics)
Om beter te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door informatie te verstrekken over de bezochte rubrieken, de doorgebrachte tijd op de website en eventuele problemen die zich voordoen, zoals foutmeldingen. Hiermee kunnen We de prestaties van onze websites verbeteren. Standaard vervalt deze cookie na 2 jaar
_gat
(geplaatst door Google Analytics)
Deze cookie wordt gebruikt om de gegevensinzameling te beperken wanneer er veel verkeer is op de site. 10 minuten
_gid
(geplaatst door Google Analytics)
Om de sessieactiviteit voor elke gebruiker op te slaan en te groeperen. 25 uur
SESSIECOOKIES
_PHPSESSID Slaat de informatie van uw sessie tijdelijk op zodat u het formulier niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u de pagina herlaadt. Als de browsersessie eindigt.
_wfvt_ [ID van website] Deze bevatten informatie over uw algemene locatie. Als de browsersessie eindigt.
ANDERE COOKIES
wordfence_verifiedHuman
(geplaatst door de Wordfence Security WordPress-plugin)
De site beschermen tegen kwaadaardige aanvallen. 24 uur
_gat_gtag_[ID van website] Identificatiecode van de website voor het opvolgen van bezoeken 2 jaar
scf_cookielayer_storage Slaat de informatie op over het feit dat u akkoord bent gegaan met de gebruiksvoorwaarden van de website. 30 dagen

 

Cookies van derden

Bepaalde cookies worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics, om het websitegebruik te meten. Deze cookies zijn te vinden in de internettools van andere bedrijven die we gebruiken om onze site te verbeteren. LinkedIn en Twitter hebben allemaal hun eigen cookies die door hen worden beheerd. Als u niet wilt dat een website cookies plaatst op uw apparaat, kunt u uw browserinstellingen zoals hierboven beschreven wijzigen.

Onze Site en Services reageren momenteel niet op Do Not Track (DNT)-signalen.

 

Minderjarigen

Onze Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we weten dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie uit onze systemen te verwijderen en de betrokken account af te sluiten.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden aangegeven door vermelding van de ingangsdatum en het versienummer. Als u onze sites blijft gebruiken nadat onze Privacyverklaring is gewijzigd, geeft u aan dat u instemt met deze nieuwe informatie.

 

Juridische disclaimers – VOOR INWONERS EN BURGERS VAN DE VS

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden: om te voldoen aan onze wettelijk verplichtingen; als we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen; om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces in verband met ons of onze Diensten; of in het kader van een feitelijke of voorgestelde bedrijfstransactie of insolventieprocedure betreffende alle of een deel van de activiteiten of activa waarop de informatie betrekking heeft. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden overgedragen naar de Verenigde Staten en daar worden verwerkt. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPAALDE BEPERKINGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMERS NIET TOESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met: dpo@glpg.com.

 

 

2. Privacyverklaring voor zorgprofessionals

Wij (Galapagos Biopharma Netherlands B.V., statutair gevestigd te Zernikedreef 16, 2333 CL Leiden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74770691, hierna “Galapagos”, “wij” of “ons” te noemen) hebben ons gecommitteerd aan het waarborgen van de bescherming van de persoonsgegevens van alle personen die momenteel met ons samenwerken, waaronder zorgprofessionals (“u”). Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beschermd overeenkomstig de eisen die door de Europese en lokale privacywetgeving worden opgelegd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke beginselen wij, in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hanteren wanneer wij persoonsgegevens van zorgprofessionals verwerken (“Privacyverklaring”). Dit geldt voor alle persoonsgegevens die in enige vorm, elektronisch of op papier, worden verzameld of verwerkt.

1. Onze doelen, de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe lang wij die bewaren

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, dit alles in het kader van de professionele relatie die wij met u hebben of nastreven.

Wij verzamelen persoonsgegevens meestal rechtstreeks van u. Soms krijgen wij echter persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, via andere bronnen, zoals IQVIA, openbare databanken, social-mediaplatforms en andere derden.

Wij nemen passende maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter verwezenlijking van de hierna genoemde doelen of zo lang dat noodzakelijk is in het kader van een contract of wettelijke verplichting.

Hieronder vermelden wij voor elk doel de grondslag, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de bewaartermijn van de persoonsgegevens:

Doel en grondslag Betrokken categorieën van persoonsgegevens Bewaartermijn
Relatiebeheer:
- kennen en begrijpen van de beroepsgeschiedenis en beroepskwalificatie;
- opbouwen van uw profiel en beter inzicht krijgen in uw expertise en onderwerpen die voor u van belang zijn;
- bepalen wat de mogelijkheden zijn om een zakelijke relatie aan te gaan met u, of om de bestaande relatie te verlengen, of met de zorgorganisatie waar u voor werkt;
- beantwoorden van uw vragen;
- delen van informatie van niet-promotionele aard waarin u misschien geïnteresseerd bent, bijv. verzending van informatie over ziektebewustzijn;
➡️ Op grond van ons gerechtvaardigde belang bij het aangaan en/of in stand houden van een professionele relatie met u
Identificatie- en contactgegevens: bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal;

Beroepsinformatie: bijv. omschrijving van uw functie, beroepstitel, praktijk, expertiseniveau, kennis van onze producten, specialisme en identificatienummer, waaronder uw profiel op een social-mediaplatform;
Aantekeningen die tijdens onze gesprekken of bijeenkomsten zijn gemaakt.
Zolang er tussen ons een professionele relatie bestaat.
Direct marketing
- het delen van informatie van promotionele aard over onze producten en activiteiten.
➡️ Op grond van uw toestemming.
Identificatie- en contactgegevens Zolang er tussen ons een professionele relatie bestaat (tenzij u uw toestemming intrekt). U kunt zich op elk moment voor onze e-mails afmelden door middel van de afmeldlink die in al onze communicatie aan u is opgenomen.
Administratie van facturen:
- Voldoen aan onze fiscale verplichtingen en wettelijke verslagleggingsverplichtingen

➡️ Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verslagleggingsverplichtingen
Identificatie- en contactgegevens;
Financiële informatie: bijv. registratienummers, bankrekeningnummer; facturen, fiscale en verzekeringsinformatie;
Informatie over waardeoverdrachten: bijv. bijdragen in de kosten in verband met educatieve evenementen, registratievergoedingen, reis- en verblijfkosten, vergoedingen voor verleende diensten, financiering en betaling van onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden.
Zolang dit vanwege wettelijke verslagleggingsverplichtingen noodzakelijk is.
Organisatie van uw bezoek aan vakbeurzen en evenementen:
- organiseren van uw bijwoning van een evenement, bijv. een bijeenkomst of manifestatie, enz.
- organiseren van reizen en/of accommodatie namens u.
 ➡️ Op grond van ons gerechtvaardigde belang om uw bijwoning van vakbeurzen en evenementen te organiseren
Informatie over het evenement: bijv. tijdstip en datum van het evenement, registratie-informatie en vergoedingen, andere kosten met betrekking tot het evenement, paspoortgegevens;
Reis- en verblijfinformatie: bijv. reis- en verblijfkosten en voorkeuren, vergoedingen voor diensten.
1 maand na afloop van het evenement, behalve wanneer de toepasselijke wetgeving ons verplicht tot langere bewaring van deze gegevens; in dat geval de in de wet opgenomen bewaartermijn.
Overdracht van waarde:
- Vastleggen van het bedrag van de aan u gedane directe en indirecte betalingen.
Dit omvat ook donaties en sponsoring.
➡️ Noodzakelijk ter nakoming van nationale wettelijke verplichtingen of;
➡️ op grond van uw toestemming. Dit is afhankelijk van de wetgeving in het land waarin u woont. Indien toestemming noodzakelijk is, zal uw toestemming dienovereenkomstig worden verkregen.
Identificatie- en contactgegevens;
Informatie over overdracht van waarde;
Financiële bijzonderheden.
Zolang dat op grond van de nationale wetgeving noodzakelijk is.

Indien de bewaartermijn niet wordt vastgesteld door een nationale wettelijke verplichting: zo lang dit voor ons noodzakelijk is ter naleving van de EFPIA-gedragscode (tenzij u uw toestemming intrekt).
Klinische studies:
- wanneer u betrokken bent bij de uitvoering van een klinische studie: voor de uitvoering van klinische studies en voor het reageren op productklachten en bijwerkingen.
➡️ Noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke verplichting tot bewaring van studie-gerelateerde gegevens
Identificatie- en contactgegevens;
Professionele informatie;
Uw reacties op productklachten en bijwerkingen.
Wij bewaren uw informatie gedurende 25 jaar na afloop van de klinische studie, zoals bepaald in de Verordening betreffende klinische proeven.
Marktonderzoek en andere activiteiten:
- Wanneer u betrokken bent bij de uitvoering van studies/onderzoeken: voor de uitvoering van  studies/onderzoeken naar de vercommercialisering van onze producten.
➡️ Noodzakelijk ter waarborging van de naleving van de wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking of;
➡️ Op grond van ons gerechtvaardigde belang om informatie te verzamelen over de vercommercialisering van onze producten.
Identificatie- en contactgegevens;
Professionele informatie waaronder de informatie en relatie met betrekking tot een “bijwerking”;
Uw input naar aanleiding van het marktonderzoek.
Zolang dit verplicht is op grond van de wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking.
Indien de bewaartermijn niet door een nationale wettelijke verplichting is vastgesteld, zullen wij proberen om uw gegevens, indien mogelijk, te de-identificeren.

Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de reikwijdte van de redelijke verwachtingen van eenieder vallen. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld willen wij echter duidelijk maken dat wij uw persoonsgegevens ook zullen verwerken: (a) om wettelijke verplichtingen na te komen of, voor zover wij dat wettelijk mogen, om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavingsfunctionarissen of -vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten en overheidsinstellingen of – organen, waaronder de bevoegde autoriteit persoonsgegevens; (b) om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs wanneer die derde buiten de EU is gevestigd, in welk geval wij ons beroepen op ons gerechtvaardigde belang om zakelijke transacties te verrichten.

2. Juistheid

Wij nemen alle benodigde maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens voor de beoogde doelen juist, geactualiseerd en betrouwbaar zijn. Graag maken wij u erop attent dat u medeverantwoordelijk bent voor de juistheid van uw persoonsgegevens. Mocht bepaalde informatie die wij over u hebben wijzigen, dan verzoeken wij u om dit direct aan ons door te geven.

3. Verstrekking aan derden

Wij kunnen voor de bovengenoemde doelen hulp krijgen van derden of derden inschakelen. Aan deze derden zal de verplichting worden opgelegd om uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en om steeds voor een passende beveiliging van die persoonsgegevens te zorgen. Deze derden omvatten, maar zonder hiertoe beperkt te zijn: payrollbedrijven, een sociaal secretariaat, ziektekostenverzekeraar, collectieve verzekeraar, leverancier van HR-systemen of andere softwareleverancier, leverancier van cloudoplossingen, bank en bevoegde medische entiteit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde personen die claims afwikkelen en onderzoeken uitvoeren, wetshandhavingsinstanties, juridisch adviseurs en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het kan voorkomen dat gegevens over u binnen de Galapagos-groep worden gedeeld, wanneer dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van specifieke doelen. Wij nemen gepaste maatregelen om te zorgen dat voor alle entiteiten van de Galapagos-groep dezelfde of gelijkwaardige gegevensbeschermingsregels gelden. Wanneer de entiteit buiten de EER is gevestigd, zullen wij de benodigde maatregelen nemen om te waarborgen dat het niveau van bescherming overeenkomt met het niveau in de EER.

Als algemene regel geldt dat de gegevens die wij van u verzamelen niet buiten de EER worden doorgegeven. Mochten wij in uitzonderlijke gevallen toch gegevens buiten de EER doorgeven, dan zullen wij de gegevens beschermen met gebruikmaking van de volgende waarborgen:

4. Beveiliging van verwerking

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en ongeoorloofde verstrekking van, of toegang tot, de persoonsgegevens.

5. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Tenzij hierboven anders is vermeld, kunt u de genoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar dpo@glpg.com. Nadat wij uw identiteit en de toepasselijkheidscriteria hebben gecontroleerd, zullen wij u over het algemeen binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de genomen actie informeren.

6. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd overeenkomstig de Europese en lokale privacywetgeving. Wanneer wij de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen, zullen wij de datum en het versienummer van de ‘laatste update’ van deze Privacyverklaring aanpassen.

7. Contact

Mocht u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze Privacyverklaring hebben of één van uw rechten in verband met de door ons verwerkte gegevens willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons Data Protection Office door een e-mail te sturen naar dpo@glpg.com.