Galapagos rapporteert commerciële en operationele voortgang bij derde kwartaalresultaten

 • Financiële resultaten voor de eerste negen maanden van 2021:
  • Groepsomzet van €317,9 miljoen
  • Operationeel verlies van €175,7 miljoen
  • Nettoverlies van €119,6 miljoen
  • Geldmiddelen en kortlopende financiële investeringen van €4,9 miljard per 30 september 2021
 • Lancering filgotinib in RA ligt op schema, met vergoedingsovereenkomsten in 14 landen
 • Verlaging van de cash burn richtlijn met €50 miljoen, naar €530-€570 miljoen

Webcast presentatie morgen, 5 november 2021, om 13.00 CET / 8 AM ET, www.glpg.com, +32 2 793 38 47, code 4987105

Mechelen, België; 4 november 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) is verheugd te rapporteren over de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Het bedrijf gaat verder met zijn herziene R&Dstrategie en operationele herstructurering zoals aangekondigd in mei, resulterend in een verlaging van onze cash burn met €50 miljoen. De niet-geauditeerde financiële en operationele resultaten voor de eerste negen maanden van 2021 zijn in detail beschreven in het derde kwartaalverslag van 2021, beschikbaar op de website www.glpg.com.

“Dit kwartaal hebben we belangrijke stappen gezet in onze groeiende commerciële activiteiten in Europa, terwijl we vooruitgang boekten in onze vroege R&D-programma’s. We blijven doorgaan met het uitvoeren van onze herziene strategie en het versnellen van ons kostenbesparingsprogramma, zoals aangekondigd bij de eerste kwartaalresultaten. We richten ons op het vinden van een opvolger om ons bedrijf in de toekomst te leiden, na mijn pensionering als CEO,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “Gesteund door onze sterke balans en langdurige R&D-samenwerking met Gilead, geloven wij dat Galapagos goed gepositioneerd blijft voor toekomstige groei.”

“Na jaren van hard werk door velen, zijn we zeer verheugd om Jyseleca op de markt te brengen als een nieuwe behandelingsoptie voor mensen die leven met reumatoïde artritis (RA). Per 30 september 2021 boekten wij €6,1 miljoen aan nettoverkopen voor Jyseleca, en in zijn totaliteit €15,8 miljoen samen met Gilead. Aangemoedigd door de verkoop van ons eerste commerciële product en de positionering hiervan in de groeiende JAK-markt in Europa, hebben we vertrouwen in het commerciële potentieel van onze Jyseleca-franchise in Europa. Na de positieve opinie van het CHMP voor filgotinib voor de behandeling van patiënten met colitis ulcerosa (CU) verwachten we voor het einde van het jaar een beslissing van de Europese Commissie (EC). Na goedkeuring zijn we er klaar voor om de commercialisering in deze tweede indicatie uit te rollen,” voegt Bart Filius, President en COO van Galapagos, toe. “Naar aanleiding van onze strategische operationele herziening van de activiteiten in maart 2021, hebben we een kostenbesparingsprogramma van €150 miljoen op jaarbasis geïmplementeerd. Als gevolg van een versnelling van dit programma stellen we onze richtlijn voor de operationele cash burni voor het volledige jaar 2021 bij van €580 tot €620 miljoen naar €530 tot €570 miljoen. ”

Kerngetallen eerste negen maanden van 2021 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

  30 september 2021 groepstotaal 30 september 2020 groepstotaal (*)
Nettoverkopen van producten
Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden
Totale omzet
6,1
311,7
317,9

321,9
321,9
Kost van verkochte producten
R&D-kosten

 

(0,7)
(378,0)

(392,2)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (151,3) (132,4)
Overige bedrijfsopbrengsten 36,3 35,0
Operationeel verlies (175,7) (167,7)
Reële waardeaanpassing van financiële instrumenten 3,0 (8,1)
Netto overig financieel resultaat 30,6 (75,3)
Inkomstenbelasting 0,3 (0,7)
Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (141,8) (251,8)
Nettowinst uit beëindigde activiteiten 22,2 4,2
Nettoresultaat van de periode (119,6) (247,6)
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€) (1,83) (3,81)
     
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 4.874,2 5.308,6

(*) De 2020 vergelijkende cijfers werden aangepast om rekening te houden met de impact van het classificeren van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteit in 2020.

Financiële informatie

Als gevolg van de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021 voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal), worden de resultaten van Fidelta voorgesteld als ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten’ in onze niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultatenrekening voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 en 30 september 2020.

Omzet uit voortgezette activiteiten
Onze omzet uit voortgezette activiteiten in de eerste negen maanden van 2021 bedroeg €317,9 miljoen, vergeleken met €321,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in de eerste negen maanden van 2021 voor een bedrag van €6,1 miljoen (€5,7 miljoen in het derde kwartaal van 2021), dit is een weergave van de verkopen gerealiseerd door Galapagos na de transitie van Gilead. De totale verkoop van Jyseleca in Europa door beide bedrijven in de eerste negen maanden van 2021 bedroeg €15,8 miljoen.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €311,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 vergeleken met €321,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze bestonden voornamelijk uit de erkenning in opbrengst van de upfront – en succesbetalingen ontvangen gerelateerd aan de samenwerking met Gilead inzake filgotinib voor een bedrag van €136,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€145,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De afname van erkenning in opbrengst was voornamelijk het gevolg van een negatieve cumulatieve catch-up van opbrengsten in het kader van de recente overeenkomst waarin Galapagos alle operationele en financiële verantwoordelijkheid voor de lopende DIVERSITY klinische studie op zich zal nemen. Deze afname werd deels gecompenseerd door bijkomende vergoedingen ontvangen van Gilead gerelateerd aan de herziene samenwerking in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €173,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€170,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 september 2021 bevat €1,8 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over 10 jaar, en €0,7 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Resultaten uit voortgezette activiteiten
We behaalden een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €141,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van een nettoverlies van €251,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €175,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €167,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €0,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €378,0 miljoen, vergeleken met €392,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze afname werd voornamelijk verklaard door de stopzetting van onze ziritaxestat (IPF), MOR106 (atopische dermatitis) en GLPG1972 (OA) programma’s en door verminderde uitgaven voor onze andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma en ons Toledo (SIKi)-programma, op een vergelijkingsbasis van negen maanden. Onze personeelskosten stegen voornamelijk door een toename van het gemiddeld aantal personeelsleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en de gestegen kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen.

Onze verkoop- en marketingkosten en onze algemene en administratieve kosten bedroegen respectievelijk €46,6 miljoen en €104,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van respectievelijk €44,1 miljoen en €88,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze toename is grotendeels het gevolg van een stijging van personeelskosten en andere bedrijfskosten voornamelijk door de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Deze toename werd ook deels gecompenseerd door een hogere doorfacturatie van kosten door ons aan Gilead in het kader van de onderlinge verdeling van de commerciële kosten inzake filgotinib in Europa.

Overige opbrengsten (€36,3 miljoen ten opzichte van €35,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) stegen, voornamelijk als gevolg van hogere subsidies.

We rapporteerden een positieve niet-kas reële waardeaanpassing van initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel en de evolutie ervan tussen 31 december 2020 en 30 september 2021.

De netto overige financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €30,6 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €75,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, en bestonden voornamelijk uit €54,9 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar, uit €10,1 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en van financiële activa, en uit €8,5 miljoen intrestkosten. De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €7,2 miljoen.

Resultaten uit beëindigde activiteiten
De nettowinst uit beëindigde activiteiten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 bestond uit de meerwaarde bij verkoop van Fidelta, onze fee-for-service activiteit, voor een bedrag van €22,2 miljoen.

Nettoresultaat van de groep
We rapporteerden een nettoverlies van de groep voor de eerste negen maanden van 2021 van €119,6 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van de groep voor de eerste negen maanden van 2020 van €247,6 miljoen.

Kaspositie
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.874,2 miljoen op 30 september 2021, in vergelijking met €5.169,3 miljoen op 31 december 2020.

Een totale netto-afname van €295,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2021, vergeleken met een netto-afname van €472,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €376,7 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €2,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2021, (iii) €7,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €57,3 miljoen bestaande voornamelijk uit wisselkoerswinsten, en (iv) een inkomende kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen, van €28,7 miljoen.

Onze balans per 30 september 2021 vermeldde ook een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Rechercheii), en een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen, voor een totaal bedrag van beide vorderingen van €149,3 miljoen.

Vooruitzichten 2021
In de toekomst blijven we ons richten op het uitbouwen van onze franchise met filgotinib in heel Europa. We blijven op schema om de overgang van alle Europese commerciële activiteiten voor filgotinib van onze samenwerkingspartner Gilead naar ons tegen het einde van het jaar af te ronden. We verwachten een besluit te ontvangen van de EC en het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in Groot-Brittanië over de goedkeuring van filgotinib bij de behandeling van CU. Indien deze wordt goedgekeurd, zal dit een tweede indicatie toevoegen aan onze groeiende commerciële voetafdruk in Europa.

Na de positieve topline fase 1b-resultaten van onze TYK2-remmer GLPG3667, voeren we een uitgebreide dosisescalatiestudie uit bij gezonde vrijwilligers, en bereiden we ons voor op een fase 2b-studie bij psoriasis en een fase 2-studie bij CU te starten in 2022.

Wij onderzoeken onze SIK3-remmer GLPG4399 dit jaar verder in gezonde vrijwilligers en wij streven ernaar om in 2022 een volgende preklinische SIK2/3-kandidaat in de kliniek te brengen.

We verwachten tegen het einde van het jaar de rekrutering af te ronden voor de GLPG2737 fase 2a-studie in autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD), een ziekte waar er nog steeds een belangrijke medische behoefte aanwezig is.

Intussen blijven we de lessen die we hebben getrokken uit de strategische oefening die we in het eerste kwartaal aankondigden, toepassen op de ontwikkeling van onze uitgebreide pijplijn, en evalueren we nauwgezet de opportuniteiten voor business development in onze belangrijkste therapeutische domeinen van ontstekingsziekten en fibrose.

Na onze strategische evaluatie van de activiteiten in maart 2021, hebben we een kostenbesparingsprogramma van €150 miljoen op jaarbasis doorgevoerd. Als gevolg van een versnelling van dat programma hebben wij onze prognose voor de operationele cash burn voor het volledige jaar 2021 bijgesteld van €580 tot €620 miljoen naar €530 tot €570 miljoen.

Derde kwartaalverslag 2021
Galapagos’ verslag over de eerste negen maanden van 2021, met niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers, is beschikbaar op http://www.glpg.com/financial-reports.

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal morgen, 5 november 2021, om 13:00 CET / 8 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 4987105

Standard Internationaal: +44 2071 928338
Verenigde Staten: +1 646 741 3167
Verenigd Koninkrijk: +44 844 481 9752
Nederland: +31 207 95 66 14
Frankrijk: +33 1 70 70 0781
België: +32 2 793 38 47

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com kunt u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren.

Financiële kalender

24 februari 2022 Resultaten boekjaar 2021 (webcast 25 februari 2022)

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Met uitzondering van filgotinib goedgekeurd door de Europese Commissie, Groot-Brittannië’s Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn voor de behandeling van reumatoïde artritis, worden onze kandidaatmedicijnen nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet volledig geëvalueerd door regelgevende instanties.

Jyseleca® is een handelsmerk van Galapagos NV en Gilead Sciences, Inc. of haar verbonden vennootschappen.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Executive Communications
+31 65 3591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de wereldwijde R&D samenwerking met Gilead, het bedrag en de timing van de mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen, opt-in en/of royalty betalingen door Gilead, Galapagos’ strategische R&D ambities, inclusief de vooruitgang van onze fibroseportefeuille en ons SIK platform, en mogelijke wijzigingen van deze R&D ambities, de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de vooropgestelde operationele cash burn tijdens het boekjaar 2021), financiële resultaten, verklaringen betreffende de timing en/of de resultaten van bestaande en geplande klinische studies, het werkingsmechanisme en de mogelijke commercialisatie van onze kandidaatproducten, inclusief inzake de rekrutering voor klinische studies en topline resultaten van klinische studies uit ons ontstekingsziektenportfolio, verklaringen betreffende de strategische herevaluatie, verklaringen betreffende interacties met autoriteiten, de timing of verwachtingen betreffende het bekomen van bijkomende goedkeuringen voor filgotinib in RA, CU of enige andere indicatie, inclusief de CU of IBD indicaties voor filgotinib in Europa, Groot-Brittann, Japan en de VS, de mogelijkheid dat deze regelgevende autoriteiten bijkomende studies vereisen, onze verklaringen betreffende wijzigingen in onze directieraad en bij ons personeel op sleutelposities, ons vermogen om tijdens deze overgangsperiode effectief kennis over te dragen, de zoektocht en aanwerving van een geschikte opvolger om onze organisatie te leiden en naar een CSO, het risico dat Galapagos niet in staat zal zijn om de geanticipeerde voordelen van het leiderschapstransitieplan met succes te realiseren, de mogelijkheid dat Galapagos voor uitdagingen zal komen te staan bij het behouden of aantrekken van talent, de timing of verwachtingen betreffende terugbetalingsbeslissingen voor filgotinib, verklaringen betreffende het uitbouwen van onze commerciële organisatie voor filgotinib, verklaringen en verwachtingen inzake de commerciële verkoop van filgotinib, de verwachte impact van COVID-19, en onze strategie, business plannen en focus. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de resultaten van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten voor 2021 en haar bedrijfsuitgaven voor 2021 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zouden worden verwezenlijkt), dat Galapagos’ verwachtingen inzake haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het risico dat data van Galapagos’ bestaande en geplande ontwikkelingsprogramma’s in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, idiopathische longfibrose, artrose, andere ontstekingsziekten en nieraandoeningen, de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van onze samenwerkingspartner Gilead), het tijdstip van en de risico’s verbonden aan het implementeren van de overdracht van de Europese commercialiseringsverantwoordelijkheid van filgotinib van Gilead naar ons, het risico dat de overdracht niet volgens de huidige planning of geheel niet voltooid zal zijn, met inbegrip van de overdracht van de distributieketen, het risico dat de overdracht niet de verwachte resultaten voor onze activiteiten of bedrijfsresultaten zal hebben, inschattingen betreffende het commercieel potentieel van Galapagos kandidaatmedicijnen en dat de verwachtingen van Galapagos met betrekking tot de kosten en opbrengsten in verband met de overdracht van Europese commercialiseringsrechten op filgotinib onjuist kunnen zijn, het risico dat Galapagos niet in staat zal zijn om haar huidige beoogde business plan verder uit te voeren en/of dit plan zal moeten herzien, en betreffende de onzekerheden in verband met de impact van de COVID-19 pandemie. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


i De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

 • de netto-opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten,
 • (ii) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 bedroeg €376,7 miljoen en kan met ons kasstroomoverzicht gereconcilieerd worden door de toename van geldmiddelen en kasequivalenten van €650,7 miljoen te corrigeren voor (i) de opbrengsten van de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door de uitoefening door het personeel van inschrijvingsrechten voor een bedrag van €2,7 miljoen, (ii) de nettoverkoop van kortlopende financiële investeringen ten belope van €996,0 miljoen, en (iii) de inkomende kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van de afgestoten geldmiddelen, van €28,7 miljoen.
ii Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid.   

 

Bijlage