Galapagos presenteert positieve Fase 1 resultaten met GLPG1690 op ERS congres

Mechelen, Belgium; 22 september 2015:  Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) presenteert preklinische en Fase 1 resultaten voor autotaxin remmer GLPG1690 op het jaarlijkse longziekten congres van de European Respiratory Society in Amsterdam.  Galapagos gaat dit jaar het protocol indienen voor een Fase 2 studie in idiopathische longfibrose (IPF).  De presentatie laat ook zien dat GLPG1690 mogelijk kan worden toegepast voor andere longziektes zoals COPD:


“Pharmacological profile and efficacy of GLPG1690, a novel ATX inhibitor for COPD treatment”, poster PA2129 in postersessie: “New targets and modalities for the treatment of asthma and COPD”.  Galagos toont als eerste de werkzaamheid aan van een autotaxin remmer in COPD en IPF.  GLPG1690 is een sterke remmer van autotaxin in muizen en mensen.  Ook vermindert GLPG1690 ontstekingen in een muis longmodel tot hetzelfde niveau als bij de standaardtherapie voor COPD. 

Daarnaast presenteert Galapagos de resultaten van GLPG1690 in Fase 1 bij gezonde vrijwilligers:  “Favorable human safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of the autotaxin inhibitor GLPG1690, a potential new treatment in COPD“, mondelinge presentatie OA484 tijdens de sessie “Advances in the future treatment of COPD”.  GLPG1690 laat alle gewenste eigenschappen zien voor een oraal medicijn: goede veiligheid, en 60% remming van de relevante biomarker.  De presentatie zal ook relevante preklinische data laten zien voor GLPG1690 in COPD en IPF.

De mondelinge presentatie en posters zullen beschikbaar gemaakt zijn op de Galapagos website na de conferentie.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie fase 2, twee fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target  GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder zonder beperking verklaringen in verband met de timing van aanvang en afronden van mogelijke fase 2 studies met GLPG1690, de mogelijke toepassing van GLPG1690 in IPF, en de mogelijke toekomstige werkzaamheid en veiligheid van GLPG1690. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de DARWIN en FITZROY programma’s die momenteel aan de gang zijn met filgotinib de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner voor filgotinib, AbbVie, die geen licentie op filgotinib zou kunnen nemen of, indien zij dit wel doet, onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.